Gå til innholdet
Vår viktigste oppgave er å gi barna en trygg hverdag og omsorg i perioden de skal bo i fosterhjem eller beredskapshjem.
barn-pa-skuldrene-revidert
Ill.foto
I blant er det vanskelig å være foreldre
Det å være mor og far gir mange gleder, men det kan også være vanskelig. Når barn flytter til beredskapshjemmet eller i fosterhjem er situasjonen for noen foreldre preget av oppgitthet, redsel eller sinne. Andre kan føle en lettelse over å ha fått hjelp. Noen ganger foregår barnas innflytting i samarbeid med foreldrene, andre ganger er dette mot foreldrenes vilje.

FOSTERHJEM
I fosterhjemmet skal barnet ofte bo i en lengre periode enn i beredskapshjemmene våre. Fostermor/far vil ha hovedansvaret for den daglige omsorgen på samme måte som beredskapsmor/far.

Samarbeid med familie og nettverk
Vi har en generell målsetting om å fremme kontakt mellom barn og foreldre/nettverk. Barnevernstjenestens samværs- og omsorgsplan legger rammer for samarbeidet med familien og nettverket. Vi skal ta ansvar for at barnets tanker, bekymringer og følelser knyttet til foreldre/familie ikke blir barnets ensomme «prosjekt».

Skole og møter
Skole- og leksearbeid kan være krevende for mange av barna som flytter inn i fosterhjem hos oss. Fagkonsulent utarbeider rutiner som sikrer god informasjonsflyt mellom skole og fosterhjemmet.
Fagkonsulent eller saksbehandler i barnevernstjenesten, informerer foreldrene om barna sin utvikling på skolen og i fosterhjemmet. Informasjonsflyten vil være i møter eller i telefonsamtale med foreldrene.

Taushetsplikt
Alle våre ansatte har taushetsplikt. Samtidig er vi pliktige til å informere barneverntjenesten om barnas situasjon og om forhold som har betydning for hvordan barna har det.

Brukermedvirkning
Barn som flytter inn i et fosterhjem skal ha medvirkning og innflytelse i forhold til hverdagen og livssituasjonen sin. Gjennom samtaler, oppgaver, aktiviteter blir barnet oppfordret til å påvirke og være delaktig i forhold til sin egen hverdag og livssituasjon.

Handlingsplaner
Fosterhjemmene og fagkonsulent utarbeider handlingsplaner, som danner og grunnlag for brukermedvirkning og endrings- og utviklingsarbeidet i forhold til barnet. Handlingsplanene i beredskapshjemmet evalueres kontinuerlig i plasseringen. Handlingsplanene i fosterhjemmene evalueres og oppsummeres i en rapport hvert halvår.
Oppdatert