Gå til innholdet
Vår viktigste oppgave er å gi barna en trygg hverdag og omsorg i perioden de skal bo i fosterhjem eller beredskapshjem.
barn-pa-skuldrene-revidert
Ill.foto
Oppdatert
I blant er det vanskelig å være foreldre
Det å være mor og far gir mange gleder, men det kan også være vanskelig. Når barn flytter til beredskapshjemmet eller i fosterhjem er situasjonen for noen foreldre preget av oppgitthet, redsel eller sinne. Andre kan føle en lettelse over å ha fått hjelp. Noen ganger foregår barnas innflytting i samarbeid med foreldrene, andre ganger er dette mot foreldrenes vilje.

FOSTERHJEM
I fosterhjemmet skal barnet ofte bo i en lengre periode enn i beredskapshjemmene våre. Fostermor/far vil ha hovedansvaret for den daglige omsorgen på samme måte som beredskapsmor/far.

Samarbeid med familie og nettverk
Vi har en generell målsetting om å fremme kontakt mellom barn og foreldre/nettverk. Barnevernstjenestens samværs- og omsorgsplan legger rammer for samarbeidet med familien og nettverket. Vi skal ta ansvar for at barnets tanker, bekymringer og følelser knyttet til foreldre/familie ikke blir barnets ensomme «prosjekt».

Skole og møter
Skole- og leksearbeid kan være krevende for mange av barna som flytter inn i fosterhjem hos oss. Fagkonsulent utarbeider rutiner som sikrer god informasjonsflyt mellom skole og fosterhjemmet.
Fagkonsulent på CRUX fosterhjem nord, eller saksbehandler i barnevernstjenesten, informerer foreldrene om barna sin utvikling på skolen og i fosterhjemmet. Informasjonsflyten vil være i møter eller i telefonsamtale med foreldrene.

Taushetsplikt
Alle våre ansatte har taushetsplikt. Samtidig er vi pliktige til å informere barneverntjenesten om barnas situasjon og om forhold som har betydning for hvordan barna har det.

Brukermedvirkning
Barn som flytter inn i et fosterhjem skal ha medvirkning og innflytelse i forhold til hverdagen og livssituasjonen sin. Gjennom samtaler, oppgaver, aktiviteter blir barnet oppfordret til å påvirke og være delaktig i forhold til sin egen hverdag og livssituasjon.

Handlingsplaner
Fosterhjemmene og fagkonsulent utarbeider handlingsplaner, som danner og grunnlag for brukermedvirkning og endrings- og utviklingsarbeidet i forhold til barnet. Handlingsplanene i beredskapshjemmet evalueres kontinuerlig i plasseringen. Handlingsplanene i fosterhjemmene evalueres og oppsummeres i en rapport hvert halvår.

BEREDSKAPSHJEM
I beredskapshjemmet bor beredskapsfar og -mor. Noen av disse familiene har eldre eller yngre barn som bor hjemme. Barnet får eget rom i beredskapshjemmet

Hvor lenge bor barnet i beredskapshjem?
Barn kan bo i beredskapshjem i noen dager, uker eller måneder. Beredskapsmor/far vil i denne perioden ha hovedansvar for barnet. De vil holde kontakt med skolen og passe på at barnet får informasjon om hva som skal skje og hvor lenge han/hun skal bo i beredskapshjemmet. I tillegg til beredskapsmor/far, vil det også være en fagperson som har hovedansvar for barnet. Disse personene vil igjen holde foreldrene orientert om hvordan det går.

Ved innflytting og tiden etterpå
For barna er det viktig å opprettholde kontakten med foreldrene etter at de har flyttet til beredskapshjemmet. Vi ønsker at foreldrene jevnlig har samvær under oppholdet. Barneverntjenesten vil sette opp en avtale om hvor og når samvær skal finne sted. Det er også av stor betydning at barna får anledning til å treffe andre familiemedlemmer og venner, mens de bor borte fra hjemmet sitt.

Skole
Er det vanskelig for barna å fortsette på den skolen de gikk på før de flyttet, må de bytte til en skole i nærheten av beredskapshjemmet.

Rapportering
I løpet av oppholdet skriver vi en rapport til barneverntjenesten, der vi beskriver barnet og hvilken hjelp vi mener at barnet trenger.

Møter
Saksbehandler fra barneverntjenesten, Bufetat, beredskapshjemsmor/far og fagkonsulent på fosterhjemsavdelingen har møter jevnlig. Her har foreldrene anledning til å delta på møte sammen med sin advokat eller en annen person som kan være til hjelp. I møtene vil det bli orientert om hvordan barnet har det, og samtaler om barnets situasjon.

Taushetsplikt
Alle våre ansatte har taushetsplikt. Samtidig er vi pliktige til å informere barneverntjenesten om barnas situasjon og om forhold som har betydning for hvordan barna har det.

Brukermedvirkning
Barn som flytter inn i et beredskapshjem skal ha medvirkning og innflytelse i forhold til hverdagen og livssituasjonen sin. Gjennom samtaler, oppgaver, aktiviteter blir barnet oppfordret til å påvirke og være delaktig i forhold til sin egen hverdag og livssituasjon.

Handlingsplaner
Beredskapshjemmene og fagkonsulent utarbeider handlingsplaner, som danner og grunnlag for brukermedvirkning og endrings- og utviklingsarbeidet i forhold til barnet. Handlingsplanene i beredskapshjemmet evalueres kontinuerlig i plasseringen.