Gå til innholdet
Kjernen i arbeidet er samtaler, nettverksbygging og aktiviteter for og med deltakerne der vi fokuserer på deltakernes egne ressurser. 
fellesskap-tim-mossholder
Tjeneste vi leverer skal være preget av høy faglig kvalitet.

Gjennom tett, individuell oppfølging over tid, samtaler, skapende aktiviteter og turopplevelser, ønsker vi å bidra til mestringserfaringer, nye livshistorier og økt livskvalitet.

Vi legger til rette for et godt og meningsfullt fellesskap og personlig vekst gjennom samtaler, planarbeid, miljøterapi, fellesaktiviteter og arbeidstrening. Vi er opptatt av at det faglige og det vanlige virker sammen.

Vårt mål er å bidra til at deltakerne kan gå videre i livet med sine erfaringer og muligheter, bygge nettverk og stå på egne ben.

Våre veiledere er opptatt av at deltakerne tar i bruk egne ressurser og sterke sider, slik at de steg for steg kan få kontroll over tilværelsen og nå sine mål.

Arbeidshjulet - vår fagmetodikk
CRUX mestring og fellesskap har utviklet en felles metode som skal sikre en helhetlig oppfølging i møte med hver deltaker. Den kaller vi "Arbeidshjulet".

Metoden legger opp til at hver enkelt deltaker følges opp systematisk i samarbeid med andre hjelpeinstanser innen sentrale levekårsområder: bolig, arbeid/aktivitet, nettverk/familie, økonomi og helse.

En styrke ved metoden er at den er utformet visuelt og lett forståelig for alle parter. Dette bidrar også til at deltakerne blir godt ivaretatt ved overgangene mellom CRUX og andre instanser. 

Oppdatert