Gå til innholdet
Ønsker du en meningsfull oppgave på fritiden? Du er velkommen til å jobbe som frivillig ved Crux oppfølgingssenter. Vi har bruk for deg enten du kan bruke mye tid eller litt tid. Hos oss kan du som frivillig få brukt mange sider av deg selv. Du kan bidra inn med din kompetanse, interesser og deg selv som medmenneske. Eller kanskje ønsker du selv å lære noe nytt? Du kan komme på tidspunkt som passer best for deg, eller ha faste avtaler.
frivillighetskveld
Frivillighetskveld på Crux oppfølgingssenter  
Frivillige er en nødvendig ressurs ved Crux oppfølgingssenter. Vi er heldige som har dyktige og engasjerte frivillige medarbeidere. Noen deltar i miljøet og på aktiviteter, andre ivaretar funksjoner ved driften av senteret. Vi trenger flere frivillige medarbeidere.

Kjernen i det frivillige engasjement er samvær, samtaler, nettverksbygging og aktiviteter for og med deltakerne. Det skal fokuseres på den enkeltes ressurser og behov, og tilrettelegge aktiviteter ut ifra disse. Vi ønsker et miljø som er trygt, støttende og oppmuntrende, og som ser mulighetene hos den enkelte.

Forventninger til frivillige medarbeidere
Som frivillige medarbeidere forventes det at du er til stede og står til rådighet for deltakeren som det menneske du selv er. At du følger deltakeren med medmenneskets oppmerksomhet, at du ser og hører ham eller henne, og evner å inngå i en nærværende dialog med hovedvekt på her-og-nå situasjonen. Det er viktig å understreke at både ansatte og frivillige er ”gjester” i deltakerens liv. Vi er derfor varsomme med å spørre om personlige forhold som ikke deltakeren selv inviterer oss inn i.

Oppfølging av frivillige
Frivillige medarbeidere gis tilbud om innføringssamtale, veileding og oppfølging. Det forventes av våre medarbeidere at de har en bevissthet om egen motivasjon for å engasjere seg i virksomheten, og er lojale overfor virksomheten og dens verdigrunnlag. Alle frivillige må signere  ”Erklæring om medarbeiderskap og taushetsplikt”.

Oppstart og avslutning
Det avtales med virksomhetsleder når et frivillig engasjement starter opp, innholdet i tjenesten og når engasjementet avsluttes.

Ta kontakt!
Ønsker du mer informasjon, eller vil du komme innom for en prat? Ta gjerne kontakt med virksomhetsleder. Du vil da bli invitert til en samtale for en enkel innføring i virksomheten, og for å finne ut om dette er noe for deg.
Oppdatert