Gå til innholdet

Virksomhetsleder Elisabeth Spiten Engh ved CRUX Øvre Eiker representerte nylig CRUX mestring og fellesskap ved høringen i Arbeids- og velferdskomiteen. Med tre minutter til rådighet etterlyste hun ordninger som gir gode prosjekter tilstrekkelig drahjelp over år, slik at tilbudet kan opprettholdes.

 
Elisabeth Spiten Engh (th), her ved siden av arbeidsveileder Helene Hegg, i bruktbutikken som CRUX Øvre EIker driver.

Dette var budskapet til politikerne fra CRUX med løsningsforslag:

Som ideell organisasjon har vi et særlig fokus på de som faller utenfor, og som ikke er klare for å nyttiggjøre seg tiltaksplasser der målet er å komme i ordinært arbeid innen en viss tid. Som for eksempel arbeidsforberedende trening (AFT). Som i dag er det laveste statlige tiltaket. Dette er gjerne personer som har mange tap bak seg og trenger lang tid, trygge rammer og mange bekreftelser for å få bygget opp selvtillit nok til å våge seg ut på arbeidsmarkedet. Svaret er en helhetlig oppfølging over tid.

CRUX har hatt stor nytte av den starthjelpen vi har fått gjennom prosjektmidlene fra Arbeids- og velferdsdirektoratets «Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening» over kap. 621, post 70. Innretningen på tilskuddet passer målgruppen vi har beskrevet ovenfor, og gir organisasjonene mulighet til å virkeliggjøre gode prosjektidèer.

  • Men faren er stor for at gode tiltak må legges ned når prosjektperioden er over, etter max 5 år.
  • Potten er for liten til at direktoratet kan gi tilskudd til alle formål, og mange gode prosjektidèer havner tilbake i skuffen.
  • Det er også krevende å få kommunene eller lokalt NAV med på å støtte videre drift etter 3 år. Selv om vi har et generelt godt samarbeid med kommunene, støter vi på tomme kommunekasser.
  • Det er vanskelig nok for gründere som ikke driver med arbeidstrening å få en bedrift til å lønne seg etter tre år. Og vi skal i tillegg drive med rehabilitering.

Å stabilisere driften av denne typen aktiviteter er god samfunnsøkonomi. Det er ikke minst viktig for de mest sårbare deltakerne, som profiterer på et stabilt aktivitetstilbud.

Forslag til løsninger

  • Økt tilskudd til ordninger som gir ideelle organisasjoner drahjelp til å komme i gang med arbeidstreningstilbud rettet mot de som faller utenfor de ordinære tiltaksplassene i NAV.
  • Tilstrekkelig prosjekttilskudd over flere år (ut over de 3-5 årene som ligger i ordningen vi viser til her), eventuelt et begrenset varig tilskudd.

Lundteigen med spørsmål til CRUX
CRUX fikk ett spørsmål rettet direkte til oss fra Per Olav Lundteigen (Sp).

-Han lurte på hva som er å foretrekke av anbud eller driftsavtaler med kommunene. Jeg svarte at driftsavtaler er å foretrekke fordi det gir oss større mulighet for stabil drift over tid, og at vi kan tilpasse tiltakene til den lokale brukergruppen på hvert sted, forteller Elisabeth Spiten Engh.

Oppdatert