Gå til innholdet

Generalsekretær i CRUX, Helmuth M. Liessem

Barnevernsinstitusjonsvalget ble nedsatt av regjeringen i 2022. Utvalget har hatt som mandat å vurdere organisering, oppgaver og rammer for institusjonsbarnevernet.  

Du kan lese mer om utvalget for NOU 2023: 24 Med barnet hele vegen – barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit her.

- CRUX gir honnør til utvalget som har levert en solid NOU. Vi støtter mange av utvalgets forslag, sier Helmuth M. Liessem, generalsekretær i CRUX.

Han legger til at utvalget har en god forståelse av utfordringsbildet i institusjonsbarnevernet. 

CRUX er en av organisasjonene som utvalgsleder Erik Stene har hatt møte med.

- CRUX gir full tilslutning til å rydde mellom sektorene, slik utvalget foreslår. Det er viktig at spesialisthelsetjenesten får et større ansvar for barn som har behov for omfattende psykisk helsehjelp, og at dette ansvaret blir tydeligere, sier Liessem.

CRUX’ hovedinnspill til NOU-en er:

  • Vi støtter utvalgets helhetlige forslag om tydeligere ansvarsfordeling mellom barnevern og helsesektoren. CRUX er positive til forslaget om flere langtidsplasser i PHBU og forslaget om at PHBU-ene skal prioritere barn på barnevernsinstitusjoner.
     
  • Vi støtter forslaget om ambulante helseteam på institusjoner. Samtidig ønsker vi psykologer som en del av grunnbemanningen på institusjonene.
  • Vi støtter forslaget om å styrke ruskompetansen på institusjoner og at ansvaret for tilbudet til barn med behov for spesialisert rusbehandling legges til spesialisthelsetjenesten.

  • CRUX ønsker en ny innretting for institusjonsbarnevernet, slik utvalget foreslår. Vi påpeker at det er viktig å få på plass en helhetlig plan, et veikart. Myndighetene bør ha en planmessig oppfølging av NOU-ens 50 forslag, og sikre forutsigbarhet for alle aktører basert på framskrivninger og god planlegging.
  • CRUX er positive til flere standardiserte verktøy og kartlegginger i barnevernet. Samtidig kan vi ikke legge opp til innretninger der kartlegginger bare gjøres én gang fordi barnas behov og uttrykk kan endre seg over tid.    
     

Les hele CRUX' høringsinnspill her

CRUX har hatt møter med Virke, Abelia, andre ideelle og Barneombudet i utviklingen av høringssvaret.

Høringsfristen var 22. januar. Nå ligger alle høringssvar til vurdering hos Barne- og familiedepartementet. 

CRUX vil fortsette det politiske arbeidet for at NOU-en skal følges opp på en god måte.

Oppdatert