Gå til innholdet

Kirkerådet har vedtatt revidert «Plan for diakoni» i Den norske kirke. Som en diakonal organisasjon berører denne planen CRUX, hvor også virksomhetsleder Kjetil Tjessem har bidratt inn. 

Virksomhetsleder ved Crux oppfølgingssenter i Sandnes, Kjetil Tjessem, har bidratt med innspill før ny revidert plan ble vedtatt.

Virksomhetsleder ved Crux oppfølgingssenter i Sandnes, Kjetil Tjessem, var med i en arbeidsgruppe som i en tidlig fase drøftet og gav innspill til planen før ny revidert plan ble vedtatt.

- Hovedmålet er at planen skal være retningsgivende for den diakonale refleksjonen, og en hjelp for de lokale menighetene til å utarbeide lokale planer, sier Tjessem.

Les "Revidert plan for diakoni" her 

Hva er diakoni?
Definisjonen av diakoni tatt med videre fra planen som først kom ut i 2007:  "Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

- I vedtektene våre heter det at «Stiftelsen CRUX har som formål å fremme og drive diakonal virksomhet på Den norske kirkes grunn». Det at vi har medarbeidere med annen kirkelig tilhørighet, og lokalt kan få til samarbeid i et tverrkirkelig landskap er spennende og flott. Diakonien har sine røtter i jødisk tradisjon og vil være gjenkjennelig i mange kirkesamfunn. Samfunnet vi lever i er i endring, og derfor må vi på ny og på ny se-bedømme-handle, sier Tjessem.

Endringer i kirke og samfunn
Det har skjedd store endringer i kirke og samfunn siden 2007, spesielt innenfor områdene «Vern om skaperverket» og «Kamp for rettferdighet». Klimautfordringene er blitt akutte, og flyktning- og migrasjonssituasjonen i verden påvirker kirke og samfunn på en annen måte enn tidligere.

– Planen er med sine 20 sider kort og oversiktelig. Slik vil den kunne gi medarbeidere i CRUX som er nysgjerrig på hva diakoni er en enkel og grei innføring i kirkens begrunnelse for, og arbeid i forhold til konkrete utfordringer i samfunnet, sier Kjetil Tjessem.

- Sett ut fra vårt ståsted kunne vi kanskje ønsket at de diakonale organisasjonene og institusjonene var viet enda mere plass. Men planen inneholder gode spørsmål til refleksjon som også er relevante inn i våre sammenhenger. Dessuten kan planen brukes i dialog med lokale menigheter med tanke på å etablere og utvikle samarbeid, sier han.

I revidert plan står det: «Et overordnet perspektiv er at kirkens diakoni står sammen med alle mennesker (og organisasjoner) av god vilje i arbeidet for en bedre verden».

- I Sandnes hadde vi en prest som ofte sa at kanskje er det slik at Crux kan ha nytte av samarbeid med menigheten, men dere skal vite at vi kanskje i større grad trenger dere! I verdiplattformen til CRUX sier vi at «Vi gjør verden litt bedre. Det finnes alltid muligheter», og til våre samarbeidspartnere: "Sammen lykkes vi!"


* Merknad til navnene Crux og CRUX

Crux oppfølgingssenter i Sandnes skriver navnet sitt på denne måten, som de har gjort siden oppstarten. Da Kirkens Sosialtjeneste skiftet navn til CRUX, ble skrivemåten med store bokstaver valgt for å skille mellom stiftelsen og virksomheten i Sandens.   

 

Oppdatert