Gå til innholdet
CRUX Bergfløtt behandlingssenter er et godt sted å være når en trenger det.
flyer forlag2-3
Pasientene våre har innflytelse på behandlingen. (Ill.foto)             
En innleggelse hos oss innebærer nødvendig utredning og kartlegging, et vidt spekter av behandlingsmuligheter, undervisning, konkret tilrettelegging, hjelp og støtte. Dette foregår i hyggelige omgivelser, hvor den rolige atmosfæren fra en tidligere veldreven landbrukseiendom er kombinert med dagens krav til trivsel og funksjon. 

Vi ønsker å møte hver pasient med:
 • Håp og tro på at endring er mulig
 • Respekt, toleranse og realistisk forventning
 • Tid og tålmodighet

Våre tilbud
Vi har en døgnenhet i Lier med 15 plasser for unge pasienter, hvorav to er brukerstyrte plasser. Poliklinikken vår i Drammen sentrum tilbyr individuelle samtaler, gruppetilbud og ambulante tjenester til pasienter i målgruppen. Aldersspennet på pasientene er fra 18–70 år. Behandlingen gis primært på frivillig grunnlag, men virksomheten er også godkjent for behandling under tvungent psykisk helsevern.

Mange av pasientene har behov for langvarige og sammensatte tjenester. Dette dekkes gjennom fleksible og varierte tiltak under oppholdet, eller i den polikliniske behandlingen. Det er tett samarbeid både mellom egen døgnenheten og poliklinikken, og mellom CRUX Bergfløtt og andre deler av helsetjenesten i regionen.

Målsetting

Gjennom høy faglig kompetanse, brukermedvirkning, utstrakt samarbeid med øvrig hjelpeapparat, tid, tålmodighet og realistisk forventning er det vår målsetting at pasienten og familien opplever bedring og økt mestring, og å legge et grunnlag for positiv endring av livssituasjonen.

Behandlingen skal bidra til et mindre symptomtrykk og bedre mestring av symptomene, økt forståelse og kunnskap om seg selv og lidelsen, gi økt evne og større mulighet for å mestre eget liv, samt å bidra til at familien får økt mulighetene til å være en ressurs for pasienten i bedringsprosessen. 

Målsettingen for behandlingen er individuell. Vi legger vekt på å gi pasienten avgjørende innflytelse på egen behandlingsprosess.

Kompetanse
På CRUX Bergfløtt behandlingssenter har vi høyt kvalifisert helsepersonell med lang erfaring. Vi har psykiatere, psykolog og psykologspesialister, høyskoleutdannede med og uten videreutdanning samt hjelpepleiere med videreutdanning i psykisk helse. Dessuten har vi bl.a. idrettsterapeut samt kunst- og uttrykksterapeut. Dette sikrer høy kvalitet og variasjon i de ulike behandlings- og aktivitetstilbudene. Sammen med kokk, vaktmester og merkantil personell legger helsepersonellet ved CBBS til rette for gode rammer for behandlingen.

Det finnes alltid muligheter
Slagordet til CRUX er "Det finnes alltid muligheter". Det betyr at vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og implementert i et felleskap i stiftelsen CRUX.

Behandlingsfilosofi
Våre grunnverdier er: Helhjertet og Raus. Dristig og Solid. Disse verdiene skal gjenspeile seg i vårt møte med pasienter og pårørende, samarbeidspartnere og i vårt interne liv. Dette innebærer at vi møter pasienter og pårørende med:

 • Håp og tro på at endring er mulig
 • Respekt, toleranse og realistisk forventning
 • Tid og tålmodighet

Vi sikter mot:

 • Å gi pasienten avgjørende innflytelse i egen behandlingsprosess, ut fra sine forutsetninger
 • Å ha fokus på pasientens ressurser
 • Et nært samarbeid med pasient, familie og øvrig hjelpeapparat
 • Individuelt tilrettelagt og kunnskapsbasert behandling
 • Aktiv kunnskapssøking og formidling
 • Raushet, nysgjerrighet og åpenhet for andre meninger og nytenkning
 • Å bidra til mindre stigmatisering av psykisk lidelse

Teorietisk forankring
CBBS sin målsetting er å gi et helhetlig behandlingstilbud med et langsiktig og kontinuerlig perspektiv, tilpasset den enkelte pasient. Vi ønsker å tilnærme oss pasientens problemer og behov ut fra en biopsykososial forståelsesmodell.

 • Den psykodynamiske referanseramme er grunnleggende i forståelsen av pasientens individuelle bakgrunn, livssituasjon og relasjoner.
 • Stress-sårbarhesmodellen og forskning knyttet til «expressed emotions» gir et godt utgangspunkt for å forstå ulike faktorers samspill både for utviklingen av psykose/schizofreni og i behandlingen av lidelsen.
 • Det eksistensielle perspektiv innebærer at åndelige og eksistensielle spørsmål er sentrale i møte med pasienten.

Brukermedvirkning
Vi legger stor vekt på å legge til rette for pasientens medvirkning i planlegging og behandling. For å sikre at pasientens stemme blir hørt har vi egen tillitsvalgtordning for pasientene, faste pasientmøter, forslagskasse og systematiske undersøkelser om brukertilfredshet

 

Oppdatert