Gå til innholdet
CRUX Bergfløtt behandlingssenter er et godt sted å være når en trenger det.
gutt-med-handen-i-haret
«CRUX Bergfløtt er et veldig trygt sted. Det er fint miljø her. Jeg føler meg sett og forstått!» (Gutt 21)                                            
Behandlingsfilosofi
Våre grunnverdier er: Helhjertet og raus, dristig og solid. Disse verdiene skal gjenspeile seg i vårt møte med pasienter og pårørende, samarbeidspartnere og i vårt miljø. Pasientene våre har stor innflytelse på behandlingen. Dette innebærer at vi møter pasienter og pårørende med:

• Håp og tro på at endring er mulig
• Respekt, toleranse og realistisk forventning
• Tid og tålmodighet

Målgruppen
CRUX Bergfløtt behandlingssenter (CBBS) er et behandlingstilbud for mennesker med psykiske lidelser, hvor psykose er en del av sykdomsbildet.

Gjennom en oppdragsavtale mellom stiftelsen CRUX og Helse Sør-Øst RHF, er vi en del av det samlede spesialisthelsetjeneste-tilbudet innen psykisk helse i regionen.

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse. Vi verdsetter mangfold, og har ingen begrensning når det gjelder trossamfunn. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å ha høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.

Våre tilbud

Vi har en døgnenhet med 15 plasser for unge voksne, og en poliklinikk hvor aldersspennet er fra 18-70 år. Behandling gis primært på frivillig grunnlag, men virksomheten er også godkjent for behandling under tvungent psykisk helsevern.

Mange av pasientene har behov for langvarige og sammensatte tjenester. Dette dekkes gjennom fleksible og varierte tiltak under oppholdet eller i den polikliniske behandlingen. Det er tett samarbeid mellom døgnenheten og poliklinikken samt med andre deler av helsetjenestene i regionen.

Målsetting

Vi har fokus på høy faglig kompetanse, brukermedvirkning, utstrakt samarbeid med øvrig hjelpeapparat, tid, tålmodighet og realistisk forventning. Det er vår målsetting at pasienten og familien skal oppleve bedring og økt mestring. Det kan legge et grunnlag for positiv endring av livssituasjonen.

Behandlingen skal bidra til mindre plager og bedre mestring av symptomene. Det skal øke forståelse og kunnskap om seg selv og lidelsen, for å bidra til bedre evne og større mulighet til å mestre eget liv. Familien blir styrket i å være en ressurs for pasienten i bedringsprosessen.

Målsettingen for behandlingen er individuell. Vi legger vekt på å gi pasienten avgjørende innflytelse på egen behandling.

Kompetanse
På CRUX Bergfløtt behandlingssenter har vi høyt kvalifisert helsepersonell med lang erfaring. Vi har psykiatere, psykolog og psykologspesialister, høyskoleutdannede med og uten videreutdanning samt hjelpepleiere med videreutdanning i psykisk helse. Dessuten har vi bl.a. idretts- og musikkpedagog samt kunst- og uttrykksterapeut. Dette sikrer høy kvalitet og variasjon i de ulike behandlings- og aktivitetstilbudene.

Sammen med blant andre kokk, vaktmester og merkantilt personell, legger helsepersonalet til rette for gode rammer for behandlingen.

Vårt slagord er: Det finnes alltid muligheter
Det betyr at vi ønsker å møte mennesker med respekt, kompetanse, dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes. Det er håp uansett utgangspunkt! Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og innarbeidet i et felleskap i stiftelsen CRUX.

Vi sikter mot:
• Å gi pasienten avgjørende innflytelse i egen behandlingsprosess, ut fra sine forutsetninger
• Å fokusere på pasientens ressurser
• Et nært samarbeid med pasient, familie og øvrig hjelpeapparat
• Individuelt tilrettelagt og kunnskapsbasert behandling
• Aktiv kunnskapssøking og formidling
• Raushet, nysgjerrighet og åpenhet for andre meninger samt nytenkning
• Å bidra til mindre stigmatisering av psykisk lidelse

Teoretisk forankring

Målsettingen til CRUX Bergfløtt behandlingssenter, er å gi et helhetlig behandlingstilbud med et langsiktig og kontinuerlig perspektiv som er tilpasset den enkelte pasient.

Den psykodynamiske referanseramme, er grunnleggende i forståelsen av pasientens individuelle bakgrunn, livssituasjon og relasjoner.

Stress-sårbarhetsmodellen og forskning knyttet til «expressed emotions», gir et godt utgangspunkt for å forstå sammenheng mellom livshendelser, medfødt sårbarhet og utviklingen av psykose/schizofreni.

Det eksistensielle perspektiv, innebærer at åndelige og eksistensielle spørsmål er sentrale i møte med pasienten.

Brukermedvirkning

Vi legger stor vekt på å legge til rette for pasientens medvirkning i planlegging og behandling. For å sikre at pasientens stemme blir hørt, har vi forslagskasse og systematiske pasienttilfredshets-målinger. Vi vektlegger pasientdeltakelse i endringsprosesser.

Sitater fra noen av våre pasienter:

Gutt 22: «Jeg syns det er bra å være på CRUX Bergfløtt. Det er bra og trivelig. Jeg får den hjelpen jeg trenger der!»

Jente 19: «Jeg opplever å bli møtt med god forståelse og god tid. God tid er viktig for at jeg skal kunne bli bedre. Jeg blir møtt som den jeg er!»

Oppdatert