Gå til innholdet

Som et ledd i arbeidet med å fase ut kommersielle barnevernaktører i Oslo, inviterte Barne- og familieetaten (BFE) representanter fra Ideelt Barnevernsforum (IB) og Virke til dialogmøte 19.november. - Det ble et svært positivt møte som lover godt, sier seniorrådgiver Asbjørn Sagstad, som deltok sammen med tre andre representanter fra IB sitt arbeidsutvalg.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen. Foto: Sturlason

Bakgrunne for møtet var at det rød-grønne byrådet i Oslo kommune har i sin politiske plattform (2019-2023) et mål om å fase ut de kommersielle aktørene i barnevernet. Når det gjelder institusjonstilbudet, har Oslo kommune i dag rammeavtaler med tre kommersielle konsern om 45 institusjonsplasser. Avtalene utløper sommeren 2021 og skal etter planen erstattes av plasser i kommunal og ideell regi.

Byråd Inga Marte Thorkildsen har vært sentral i å få på plass målet om avkommersialisering av barnevernet i Oslo. Hun deltok på deler av møtet og fremhevet der enigheten fra september 2019 mellom IB, Landsforeningen for barnevernsbarn, FO, Fagforbundet og Oslo kommune om samarbeid om et profittfritt barnevern, og betydningen av ideelle leverandørers nøkkelrolle i utvikling av barneverntiltak til beste for og i samarbeid med barn og unge.

- Hun varslet dessuten endringer i finansieringsordningen, forteller Asbjørn Sagstad.

Målet for møtet, som ble utsatt på grunn av pandemien som inntraff, var informasjonsutveksling om utviklingen på institusjonsområdet i Oslo, og drøfting av samarbeid og utfordringer i forbindelse med utfasing av kommersielle leverandører av institusjonsplasser. IB og Virke orienterte om ideelle organisasjoners muligheter for å stå for en større del av institusjonstilbudet etter utfasing, og hvilke målgrupper som er mest aktuelle for ideelle aktører.

 

Oppdatert