Gå til innholdet
Hva betyr det at stiftelsen CRUX er en diakonal organisasjon? 
diakonal
Muligheten til "å begynne på nytt" dersom livet snubler er fundamentalt for diakonien.

I våre vedtekter står det at CRUX skal fremme og drive diakonal virksomhet på Den norske kirkes grunn. Det handler først og fremst om at vi ønsker å bidra til at mennesker i utsatte og sårbare livssituasjoner får et bedre liv, slik at de kan oppleve trygghet og nå sine mål. Vi har tro på mennesker, på deres evne til endring, og ser vår oppgave i å støtte oppunder dette.

De som mottar våre tjenester er våre medmennesker, med gudgitt verdi, verdighet, og rett til frihet og livsutfoldelse. Dette er CRUX sitt omdreiningspunkt, og skal også prege all vår innsats og praksis. CRUX ser sitt arbeid slik som en del av kirkens diakoni.

Om begrepet diakoni
«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet". (Definisjon hentet fra Plan for diakoni). 

Hvordan kommer det til uttrykk?
Vi ønsker å stimulere til at samtalen om etiske- og verdispørsmål holdes levende, og at den får en naturlig plass. I CRUX ønsker vi ikke konformitet og ensartethet ved våre virksomheter, men vektlegger takhøyde og romslighet.  

Vårt diakonale ståsted kan oppleves gjennom de verdier og holdninger som preger oss i måten vi møter og omgås hverandre på. Pasienter/deltakere skal møtes på en etisk og faglig forsvarlig måte uten krav om tro, men på egne premisser med en gjensidig respekt. 

Diakoniens bærebjelke er at den tar mennesket på alvor. Ikke bare fysiske, psykiske og sosiale, men også eksistensielle behov skal ivaretas. Det kan gjøres ved å markere høytider og helligdager eller legge til rette for et ”Stille rom” i virksomheten for både ansatte, frivillige og brukere. Videre kan virksomheten legge til rette for at brukere som ønsker det, får tilbud om et kirkelig fellesskap, gjerne i samarbeid med lokale menigheter.


Oppdatert