Gå til innholdet
Våre ansatte har bred faglig kompetanse og en felles forankring i måten å møte mennesker på. Vi arbeider ut i fra metoder som hjelper oss å møte brukerne som aktive samarbeidspartnere, det vil si at strategier og mål diskuteres med den enkelte.
toa-heftiba-4xe-yvfjcvw-unsplash
Kjernen i arbeidet er samtaler, nettverksbygging og aktiviteter for og med deltakerne der vi fokuserer på deltakernes egne ressurser.
 

I CRUX har oppfølgingssentrene en felles forankring i måten å møte deltagerne på. Alle er faglig oppdaterte på deltakerorienterte og helhetlige fremgangsmåter. Vi arbeider målbevist med å opprettholde kompetansen ved å delta i prosjekter, kurs og seminarer. 

Stiftelsen CRUX sitt oppfølgingsarbeid har et helhetlig fokus. En tverrfaglig arbeidsgruppe i CRUX har utviklet «Arbeidshjulet» som er en deltakerorientert metode. Den sikrer helhetlig, indiviuell og systematisk oppfølging innen områdene: Bolig, økonomi, familie/nettverk, aktivitet og helse. Vi fikk støtte av helsedirektoratet til å utvikle metoden. 

Arbeidshjulet
Metoden er faglig forankret i empowerment, recovery, salutogense og sence of coherense, SOC (Antonovsky), samt traumebevisst omsorg. Arbeidshjulet er godt egnet for kartlegging, bevisstgjøring, motivering og oppfølging i henhold til individuelle mål. Metoden ble tatt i bruk ved alle CRUX oppfølgingssentre i 2019. 

Den metodiske tilnærmingen er individuelle samtaler, grupper, aktiviteter og fellesskapsbyggende tiltak. Målsettingen er å styrke den enkeltes selvbilde, bedre sosiale ferdigheter og bidra til økt mestring hos mennesker som er i en sårbar fase i livet.

Vi arbeider tett sammen med våre deltakere. De uttrykker ulike behov, og det lages individuelle avtaler om innholdet i oppfølgingen. De fleste har egne ansvarsgrupper hvor også våre ansatte kan delta dersom det er ønskelig.

Oppdatert