Gå til innholdet
Verden står overfor reelle og voksende miljøproblem med alvorlige konsekvenser for mange. CRUX engasjerer seg i klimakampen - for mennesker og for naturen. I april 2022 var alle våre virksomheter miljøfyrtårnsertifisert.
miljotarnsertifisert

Stiftelsen CRUX sin årlige klima- og miljørapportene gis ut på forespørsel. 

Norge har gjennom tilslutning til FN’s bærekrafts mål (2015-2030) og med bakgrunn i Klimatoppmøtet i Paris i 2015 («Paris-avtalen») forpliktet seg til styrket miljøengasjement og konkrete kutt i CO2-utslippene. For å lykkes er vi avhengig av at alle samfunnssektorer bidrar.

Menneskeskapte miljøproblemer
Det meste av klimaendringene er med 95 til 100% sikkerhet er menneskeskapte ifølge FN sitt klimapanel (IPCC). Som konsekvens av dette blir kloden stadig varmere, og oppvarmingen vil over tid skje hurtigere og med større kraft. Det går altså ikke over om vi ikke gjør noe. Dette må løses, og vi kan være en del av løsningen! CRUX er en organisasjon som tar dette på alvor, og gjør det vi kan for miljøet og for å bevisstgjøre folk i egen organisasjon om problematikken. At alle våre virksomheter i CRUX nå er miljøtårnsertifisert, er ett av våre bidrag.

De som rammer hardest har bidratt minst til miljøproblemene
Klimakampen har elementer av urettferdighet i seg. Klimaendringene rammer alle, men det er et himmelropende paradoks at de som har bidratt minst til problemene, også er de som vil lide mest av konsekvensene. Dette gjelder særlig fattige land på den sørlige halvkule, i Asia og sør i Europa. Ekstremvær med tørke og flom, jordskred, orkaner og stigende havnivå rammer disse områdene svært hardt. Dette er land som i liten grad har tatt del i den økonomiske veksten, som igjen er hovedårsaken til klimaproblemene vi står overfor. Disse landene har heller ikke økonomiske midler til å håndtere de konkrete utfordringene de står overfor.

Klimaengasjement et diakonalt ansvar
Som diakonal organisasjon tenker vi at alt i skaperverket henger sammen, er avhengig av hverandre, og eksisterer i en dynamikk som vi som mennesker har muligheter til å påvirke og ta ansvar for. De som har minst skyld i problemene, er altså mest utsatt for risiko og er samtidig dårligst rustet til å håndtere utfordringene. Her ligger også hovedbegrunnelsen for vårt engasjement som diakonal organisasjon. Vi har et ansvar for hverandre, for de som står svakere stilt og for kommende generasjoner.

CRUX oppfordrer til aktivt klimavalg
Vi oppfordrer alle virksomheter til å ta aktive klimavalg. En god begynnelse er å sørge for miljøsertifisering gjennom en av de offisielle tredjeparts miljøsertifiseringsordninger (Miljøfyrtårn, ISO-1401, EMAS, Svanemerket eller lignende).

Les mer om Miljøfyrtårn
miljofyrtarn-3
Oppdatert