Gå til innholdet
CRUX Jarlegården oppfølgingssenter er et rusfritt tiltak som tilbyr individuell tilpasset oppfølging til personer som sliter med rus og/eller kriminalitet, eller som står i fare for å falle utenfor skole, arbeid, familie og sosialt nettverk på grunn av slike problemer.
i-hengekoye
Vi drar på turer som gir mestringsopplevelser.
Målgruppe
Vi er til for mennesker som har en rushistorie og som ønsker å bruke oss som en del av sitt endringsarbeid og sin rehabilitering. Vi er ikke et behandlingstilbud. Vi er også et oppfølgingstilbud for mennesker som soner, har sonet i fengsel eller er under friomsorgens tiltak. Pårørende er også en viktig del av vårt arbeid.

Målsetting
Vårt hovedmål er å bidra til et helhetlig oppfølgingstilbud til personer i rehabilitering.

Vi erfarer at tid gir muligheter, mulighetene gir mestring, mestring gir økt selvfølelse, og selvfølelsen er en viktig forutsetning for å lykkes. Vi ønsker å bistå i deres innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i samfunnet. Den enkelte skal få vokse i sitt tempo og bli sett som den ressursen han/hun er gjennom deltakelse i ulike arbeids- og sosiale prosesser på Jarlegården. Det blir gitt veiledning for videreføring til eksterne tiltak når han/hun er klar for det.

Vi ønsker:
  • Å være i dialog med deltakeren om utfordringer og fordeler ved å være i en endringsprosess, med mål om rusfrihet og et liv uten kriminalitet.
  • Gjennom aktiviteter, arbeid og samhandling å bidra til nye livshistorier og mestringserfaringer.
  • Å gi støtte til og oppmuntre deltakeren til å komme i kontakt med rusfrie nettverk eller etablere nye nettverk.
  • Å bidra til å styrke selvfølelse hos den enkelte ved å ta i bruk hans/hennes muligheter, og bruke disse aktivt inn i samhandling og refleksjoner som kan bidra til ny identitet og rolleforståelse. 

Brukermedvirkning
Vi tar utgangspunkt i brukerens behov og arbeider ut fra dette.
  • Alle skal ha en individuell plan (IP) eller målsetning, som er vårt utgangspunkt for tilrettelegging av tilbudet til den enkelte. 
  • Tillitsmann som skal ivareta deltakernes rettigheter.
  • Ukentlige brukermøter med de ansatte, hvor planer, ideer for virksomheten drøftes.
  • CRUX Jarlegården oppfølgingssenter utvikles i tett samarbeid med brukerne gjennom ulike arbeidsoppgaver, driftsoppgaver og nyskapning.  

Ansatte og frivillige

Vi har i dag 2,7 stillinger fordelt på tre ansatte, hvor to har bakgrunn fra kriminalomsorgen og en har bakgrunn som prest. Vi er hele tiden i utvikling og kompetanseheving er viktig for oss. Vi har de senere år tatt videreutdanning i kognitiv terapi, MI (motiverende samtaler) og veiledningspedagogikk 1, 2 og 3.

I tillegg har vi mange dyktige, engasjerte frivillige medarbeidere som bidrar inn med deres erfaringer og gjør en viktig jobb. Ønsker du å vite mer om frivillig ved CRUX Jarlegården oppfølgingssenter?

Organisering
Virksomhetsleder rapporterer til direktør ved hovedkontoret i stiftelsen CRUX i Oslo. Det ledes av generalsekretær, og har et bredt spekter av oppgaver, med et særlig ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak.

“Det finnes alltid muligheter”
Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og implementert i et felleskap i stiftelsen CRUX.

Beliggenhet
Våre lokaler ligger i Svein Jarls gt. 16 B i Steinkjer sentrum, som er en bygård med fire etasjer.

Historikk
Virksomheten startet opp som et prosjekt i 2001, og het da Innherredsprosjektet. Det gikk over til få bli et fast tiltak i 2003/04.
Oppdatert