Gå til innholdet

Jan Rune Bakke er frivillig ved CRUX Vindfanget oppfølgingssenter i Os. Han har skrevet et engasjert leserinnlegg i Os og Fusaposten. Bakgrunnen er at det er gitt signaler fra kommunen om kutt i økonomisk støtte til virksomheten. I verste fall kan forslaget føre til nedleggelse. "Det er ingen andre tiltak i Bjørnafjorden som kan erstatta Vindfanget i dag", skriver Bakke, som også belyser den økonomiske betydningen og kompetansen de frivillige bringer med seg inn i arbeidet. 

 
Foto: Benjamin Søgnen Olsen, hentet fra artikkelen i Os og Fusaposten

Hvert år må oppfølgingssentrene i CRUX søke blant annet kommuner, stat, fond og menigheter om økonomisk støtte. I disse dager er det ekstra spennende for CRUX Vindfanget i Os, hvor kuttet som er foreslått vil få store konsekvenser for virksomheten.

Jan Rune Bakke, som har vært frivillig ved CRUX Vindfanget i over fire år, skriver:  

"Volumet på desse frivillige ressursane har naturleg nok variert opp gjennom åra. For tida ligg volumet tilsvarande 100–150% stillingsressursar og ville i kommunal samanheng utgjort i kostnader nesten like mye som det årlege tilskotet frå kommunen, i alle fall når ein tek med arbeidsgjevaravgift og sosiale kostnader.

Desse ressursane representerer i dag fagområde som jus og sosialfagleg kompetanse, herunder rus og psykisk helsearbeid, men vi finn òg frivillige med erfaring frå flyktningarbeid, vaktmeisterarbeid og anleggsgartnerarbeid. Brukarerfaring med bakgrunn som tidlegare deltakar ved Vindfanget er også representert."

Han skriver videre: 
"Det er heller ingen tvil om at Vindfanget gjennom sin eksistens representerer eit nødvendig og unikt ledd i ei tiltakskjede der målet som kjent er å få folk inn i arbeid eller tilbake i arbeid. Det er ingen andre tiltak i Bjørnafjorden som kan erstatta Vindfanget i dag.

Nav driv fyrst og fremst med forvaltning og er ein sentral oppdragsgjevar for Vindfanget, men driv ikkje sjølv med arbeidstrening slik Vindfanget gjer. Dersom Nav vel å byggja opp eigne arbeidstreningstiltak i framtida, vil dei likevel aldri kunna driva tilsvarande innan same driftsrammer".

Les hele leserinnlegget til jan Rune Bakke her

Oppdatert