Gå til innholdet

14. august 2020: Til alle medarbeidere i stiftelsen CRUX. Det generelle inntrykket per dags dato er at smittebildet nå er i ferd med å endre seg til det verre.

Folk kommer tilbake fra ferie, skolene starter opp igjen, reproduksjonstallet (R) øker, flere blir smittet og myndighetene strammer inn, samtidig som den enkeltes ansvar presiseres.

Regjeringen har i dag også oppdatert sine føringer for håndtering av smittesituasjonen, bl.a. med oppfordring om å bruke munnbind ved kollektivtransport, og i sammenhenger der det er mye folk til stede og det samtidig er vanskelig å holde 1 m. avstand.

I CRUX er vi opptatt av å bidra til denne felles dugnaden, ikke minst i solidaritet med dem som er mest sårbare for smitte.

Det dukker stadig opp nye spørsmål om hvordan vi gjør ting og hva som gjelder av egne føringer for virksomhetene i CRUX. Dette skrivet er en oppdatering av retningslinjene som er sendt ut tidligere på dette området. Først beskrives noen felles retningslinjer, deretter noe som er særlig relevant for CRUX Seksjon oppfølging.

Dersom du ellers har spørsmål eller noe er uklart, så ta kontakt med din nærmeste leder for avklaring.

Felles rettingslinjer
Alle ansatte og frivillige i CRUX må rette seg etter anbefalinger og bestemmelser fra regjeringen og FHI, herunder de generelle reglene om avstand, hyppig håndvask, bruk av munnbind, generell hygiene og om å unngå større forsamlinger. 

I tillegg gjelder følgende for alle medarbeidere i all virksomhet som drives av CRUX, eller der CRUX er arrangør.

Presisering av smittevernregler
Fysisk avstand er det beste tiltaket for forebygging av smitte. Vi ønsker derfor en bevisst praksis i virksomhetene knyttet til det å holde god fysisk avstand. Myndighetene legger som kjent opp til at vi holder 1 m. avstand.  I CRUX sine institusjoner og virksomheter  ønsker vi nå at det tilstrebes en praksis med en 2 m.-regel for avstand. Dette da erfaringer tilsier at 1-meteren har lett for å krympe i samhandling med andre. Dette tiltaket regner vi med vil bidra til enda bedre forebygging, slik at vi kan drifte tjenestene lengst mulig, til beste for alle.

Av samme grunn løfter vi frem nødvendigheten av hyppig håndvask, desinfisering av kontaktflater, behovet for færre fysiske møter, og plikten for alle til å medvirke i beredskapsarbeid og planverk for situasjoner der smittespredningen tar seg opp.

Regjeringen anbefaler først og fremst munnbind i kollektivtrafikken i rushtiden i og til og fra Oslo og i Indre Østfold. CRUX-ansatte andre steder i landet bes likevel benytte munnbind i kollektivtrafikken og ellers i situasjoner der det er vanskelig å holde nødvendig avstand.  

Reisevirksomhet
Reisevirksomhet skal begrenses til tilfeller der det er strengt nødvendig å foreta reise.

Dersom en likevel vurderer det som absolutt nødvendig å reise, skal en forholde seg til de aktuelle smittevernreglene under hele reisen. Ansiktsmaske skal benyttes under transport, slik myndighetene anbefaler og krever. Ansiktsmaske skal også benyttes når potensiale for smitte er høyt, slik som i større folkemengder, på flyplasser, jernbanestasjoner, mv.

Det anbefales at ansatte ikke reiser utenlands.

Det er viktig å merke seg at dersom en ansatt velger å oppsøke et rødt område som det frarådes å reise til som følge av smittefare, og som medfører karantenetid når vedkommende returnerer til Norge, er dette den ansattes eget ansvar. Et gult land som er åpnet opp for innreisemuligheter, og som i utgangspunktet ikke krever karantene ved tilbakekomst, kan havne i en situasjon der smittetallene øker i de kommende ukene, og dermed medføre karantene for dem som oppholder seg i landet.

I begge tilfeller vil karantene måtte avvikles i den ansattes ferietid eller, alternativt ved innvilgelse av ulønnet permisjon, slik at karantenetiden blir overholdt. Dette vurderes i det enkelte tilfelle av nærmeste leder.

Karantenereglene og bestemmelsene om testing gjelder for alle ansatte og beboere/pasienter/ungdom, men også for frivillige og deltakere i CRUX Seksjon oppfølging.

Det anbefales at ansatte heller ikke reiser til områder i Norge med høyt smittepotensiale.

Her er det mange kryssende hensyn å ta, og den enkelte oppfordres til å vurdere dette med restriktivt skjønn, gjerne i dialog med sin nærmeste leder. I denne sammenhengen er det naturligvis ikke aktuelt med karantene.

Når det gjelder reiser i jobbsammenheng er det generelt ikke ønskelig at en reiser utenfor kommunegrensen, uten at dette er nødvendig for oppdraget. Dette for å unngå spredning av smitte til nye områder.

Besøk på virksomheten
På FHI sine nettsider står følgende tekst som gjelder både spesialisthelsetjenesten, barnevern og kommunale omsorgstjenester.

Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

Denne bestemmelsen gjelder besøkende også til CRUX. Virksomheten må derfor ha ordninger for å innhente nødvendig informasjon fra pårørende som ønsker å besøke virksomheten.

Arbeidssted
Ansatte har, dersom ikke annet er formidlet fra arbeidsgiver, oppmøteplikt på arbeidsstedet.

Hjemmekontor kan benyttes som smitteforebyggende tiltak der en kan løse oppgavene tilnærmelsesvis på samme måte som ellers. Vurderinger om hjemmekontor er knyttet til lokalt smittepotensiale, transport til og fra jobbsted, kollektivtrafikk og lokale behov på arbeidsplassen. Beslutninger om hjemmekontor er innenfor arbeidsgivers styringsrett og avgjøres av nærmeste leder.

For ansatte som tilhører risikogruppene skal det så langt mulig legges til rette for arbeid fra hjemmekontor, eller om mulig gis tilpasninger i arbeidet på arbeidsplassen.

Særlig for CRUX seksjon oppfølging
For CRUX seksjon oppfølging hadde vi før sommeren et håp om å kunne åpne opp igjen for normal drift fra 3. august. Full åpning er dessverre ikke forenlig med den smittesituasjonen landet vårt er i nå. Smittesituasjonen er ulik fra kommune til kommune, og endrer seg i raskt tempo. Direkte pålegg fra sentrale og lokale myndigheter skal selvfølgelig følges. I tillegg gjelder de generelle føringene fra CRUX (se ovenfor).

Før sommeren åpnet oppfølgingssentrene delvis opp for enkelte aktiviteter med et kontrollerbart antall deltakere. Med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier full nedstenging, fortsetter vi å drive sentrene på denne måten. Dette innebærer at virksomheten nærmest fra dag til dag må ta små og store avgjørelser knyttet til arrangementer, gruppestørrelser og smitteverntiltak, innenfor retningslinjene som er gitt.

Smittesporing ved arrangementer
Muligheten for smittesporing må fortsatt holdes høyt. Som for andre som fører lister over deltakere ved arrangementer, skal våre virksomheter i Seksjon oppfølging gjøre det samme. Disse listene må være i et format som tillater at det kan gjøres tilgjengelig for lokale helsemyndigheter dersom det blir behov for smittesporing, og de må lagres forsvarlig i h.h.t. personopplysningsloven. 

-       Listene skal påføres dato/tidspunkt, og deltakers navn og kontaktinfo.

-       Deltakere skal informeres om hvorfor informasjonen samles inn, hva den skal brukes til, samt hvordan og hvor lenge den oppbevares.

-       Av hensyn til dokumentasjon ved evt. tilsyn, og for å sikre lik informasjon, må deltakerne informeres skriftlig. Dette kan f.eks. gjøres ved skriftlige oppslag som er synlig for alle.

Når deltaker gir fra seg opplysningene på dette grunnlaget, gjelder dette som samtykke til innsamling og oppbevaring av personopplysninger om dem.

Arrangøren skal også sikre at folk som er syke eller har aktuelle symptomer, ikke deltar på arrangementet.

Se også Koronaforskriften §13:
Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt.

(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_2#%C2%A79og

(https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/)

Til slutt
Som ansatte og ledere har vi et felles ansvar i denne dugnaden som jo er helt spesiell i vår tid, og som vil bli snakket om i lang tid fremover.

Takk for at du bidrar til at vi som samfunn klarer å beskytte de mest sårbare i denne situasjonen, at CRUX kan bidra, og at vi som organisasjon kommer oss gjennom denne epidemien på en god måte.

Vennlig hilsen

Helmuth M. Liessem

Generalsekretær

Stiftelsen CRUX

 

 

Oppdatert