- Det er et stort og skrikende behov for flere fosterhjem, og vi trenger mange ulike familier, fordi barna også er ulike. Vi ønsker å komme ut i menighetene og treffe folk for å fortelle om alle disse sårbare barna som ikke lenger kan bo med sine foreldre, men som trenger noen trygge og omsorgsfulle voksne i en ny familie, sier Anne-Grete Andreassen, enhetsleder i CRUX – hjem.

Ambassadøravtale 
Bakgrunnen for møtet er «Ambassadøravtalen» som Den norske kirke har inngått med Bufdir, ved Barne- og familieministeren. Avtalen forplikter kirken til å hjelpe barnevernet med å synliggjøre det store behovet for fosterhjem. Dette skal gjøres gjennom å spre kunnskap om fosterhjemsarbeidet.

CRUX som en ideell og diakonal stiftelse ønsker å bidra i dette arbeidet. Derfor er det nå inngått et konkret samarbeid med menighetene i Bjørgvin hvor CRUX er en aktiv pådriver i denne kunnskapsformidlingen. Fra CRUX stilte generalsekretær Helmuth M. Liessem, enhetsleder Anne-Grete Andreassen og fagkonsulent Hege Gjeitrem Kulsås i CRUX hjem - Bergen. Bufetat var også til stede på møtet.

- Vi orienterte om CRUX og om fosterhjemsarbeidet, og trakk frem den støtte og oppfølgingen familiene får hos oss og det fellesskapet vi har i CRUX. De fikk også se vår korte film «De vanlige ting». Bufetat fremholdt i møtet at CRUX er en viktig og sentral aktør innen fosterhjemsomsorgen, der vi utfyller hverandre på en god måte. Jo flere som er der ute, jo flere når man frem til med informasjon og kunnskap. Vi har høy kompetanse og mye kunnskap om hva det vil si å være fosterhjem, om krav og forventninger, om gleder og utfordringer og ikke minst om betydning av oppfølging og støtte i denne oppgaven og fellesskapet vi har i CRUX. Det er denne kunnskapen vi ønsker å dele, poengterer Andreassen

Hvordan ble dere mottatt?

- Vi opplevde stor nysgjerrighet og et engasjement blant diakonene. De ble betrygget av vårt grundige arbeid i dialogen med familiene, opplæringen de fikk og de faglige vurderingene som blir gjort, og ikke minst var de ubetinget positiv til den støtte og oppfølging som hjemmene i CRUX fikk. De var svært positive til et videre samarbeid med oss i CRUX. Nå vil vi kontakte den enkelte menighet for å avtale hvordan vi konkret kan samarbeide. Vi ønsker å komme oss ut til menighetene og informere, men vil også presentere oss gjennom andre kanaler som kirken har, sier Anne-Grete Andreassen.