Gå til innholdet

I forrige uke gikk det et brev til statsråd Kjersti Toppe, hvor det ble uttrykt en bekymring og klar oppfordring. Ideell sektor og Virke er bekymret for Bufdirs tolkning og praksis av lovendringen knyttet til avtaler om spesialiserte fosterhjem. Det er denne type fosterhjem de fleste ideell aktører driver, og som Virke mener ideelle aktører fortsatt kan drive.

 
Stiftelsen CRUX har signert brevet til statsråd Toppe.

I brevet til statsråden gjøres Toppe oppmerksom på at det i Bufdir sitt disponeringsbrev for 2022, ikke skilles mellom kommersielle og ideelle aktører. De skriver også: "Bufetat har ikke bistandsplikt til å tilby spesialiserte fosterhjem, og bes om å føre oversikt over eventuelle forventinger fra kommuner når det gjelder tilbud om spesialiserte fosterhjem. Det gis ikke adgang til kjøp av spesialiserte fosterhjem." 

Dette står i sterk kontrast til Stortingets tidligere vedtak om ideell vekst og Hurdalsplattformen. Regjeringen er tydelig på at de ønsker å sikre ideelle virksomheter langsiktige avtaler. Videre utfordrer de ideelle og Virke i brevet til statsråden tankegangen om hvordan løse køen av fosterbarn som trenger fosterhjem, uten at ideelle virksomheter bidrar inn for å løse dette. 

De ber statsråden gjøre unntak for ideelle aktører i styringssignalene til underliggende etater, eventuelt vurdere andre grep for å sikre ideelle aktørers mulighet til å bidra til å løse behovene samfunnet har for gode og kvalitetssikrede fosterhjem.

Her kan du lese brevet i sin helhet. Det er signert av:

  • Virke ideell og frivillighet
  • stiftelsen CRUX
  • stiftelsen Fyrlykta
  • OSF Brusetkollen
  • stiftelsen Havnøy
  • Diakonhjemmet Omsorg 
Oppdatert