Gå til innholdet
Vi tilbyr et helhetlig behandlingstilbud med et langsiktig og kontinuerlig perspektiv, tilpasset den enkelte pasient.
fag og metode
Vi tilnærmer oss pasientens behov og problemer med utgangspunkt i flere teorier
Behandlingsfilosofi
Våre grunnverdier er: Helhjertet og raus, dristig og solid. Disse verdiene skal gjenspeile seg i vårt møte med pasienter og pårørende, samarbeidspartnere og i vårt interne liv. Dette innebærer at vi vektlegger:
 • Respekt, toleranse og realistisk forventning
 • Å gi pasienten avgjørende innflytelse i egen behandlingsprosess, ut fra sine forutsetninger
 • Fokus på pasientens ressurser 
 • Et nært samarbeid med pasient, familie og øvrig hjelpeapparat
 • Individuelt tilrettelagt kunnskapsbasert behandling
 • Både medikamentelle, psykologiske og psykososiale tiltak 
 • Aktiv kunnskapssøking og formidling
 • Raushet, nysgjerrighet og åpenhet for andre meninger og nytenkning
 • Håp og tro på at endring er mulig 
 • Å bidra til mindre stigmatisering av psykisk lidelse
 • Tid og tålmodighet

Teorietisk forankring
CRUX Bergfløtt behandlingssenter  sin målsetting er å gi et helhetlig behandlingstilbud med et langsiktig og kontinuerlig perspektiv, tilpasset den enkelte pasient. Dette innebærer at vi ikke kan basere oss på èn teori. Vi ønsker å tilnærme oss pasientens problemer og behov med utgangspunkt i flere teorier knyttet til både medisinsk-, psykologisk- og sosialforskning og forståelse.

 • Kognitiv terapi 
 • En psykodynamiske referanseramme legges til grunn i forståelsen av pasientens individuelle bakgrunn, livssituasjon og relasjoner.
 • Sårbarhet-stress modellen og forskning knyttet til Expressed Emotions gir et godt utgangspunkt for å forstå ulike faktorers samspill både i utvikling av psykose/schizofreni- og i behandlingen av lidelsen.
 • Det eksistensielle perspektiv: innebærer at åndelige og eksistensielle spørsmål er sentrale i møte med pasienten.

Vesentlig metode i arbeidet 
 • Utarbeiding av en helhetlig behandlingsplan i nært samarbeid mellom pasient, behandler og primærkontakt(er). 
 • Behandlingsoppholdet struktureres gjennom dagsplaner, ukeplan og en fasemodell.
 • Aalliansebygging, dialog og samarbeid mellom behandler, miljøpersonalet og pasient.
 • Systematisk bruk av hele miljøet på Bergfløtt. Møter, aktiviteter, måltider, tekstilverksted, fysisk aktivitet, sosialt samvær, turer m.m. brukes aktivt for kartlegging og observasjon, for å skape struktur og for å gi rom for utprøving. Alle pasienter knyttes til et team. 
 • Medisinering forutsettes vurdert og gjennomført i dialog mellom pasient og lege/behandler/miljøpersonalet og synliggjøres i behandlingsplanen.
 • Individualsamtaler 1-2 ganger i uken til fast tid og sturktur. 
 • Trekantsamtaler mellom pasient, primærkontakt og behandler etter behov
 • Faste samtaler med familie og flerfamiliegruppe 
 • Faste behandlingsmøter og teammøter
 • Pasientundervisning en gang i uken for alle pasienter
 • Fysisk aktivitet både i gruppe og individuelt 
 • Møter med eksterne samarbeidspartnere. 
 • Motivasjon og bidrag til etablering av Individuell Plan (IP) 
Oppdatert