Gå til innholdet
Vi tilbyr et helhetlig behandlingstilbud med et langsiktig og kontinuerlig perspektiv, tilpasset den enkelte pasient.
fag-og-metode
Vi tilnærmer oss pasientens behov og problemer med utgangspunkt i flere teorier. Bildet er fra kreativt verksted.

Behandlingsfilosofi
Våre grunnverdier er: Helhjertet og raus, dristig og solid. Disse verdiene skal gjenspeile seg i vårt møte med pasienter og pårørende, samarbeidspartnere og i vårt interne liv på Bergfløtt. Dette innebærer at vi vektlegger:

 • Respekt, toleranse og realistisk forventning
 • Å gi pasienten avgjørende innflytelse i egen behandlingsprosess, ut fra sine forutsetninger
 • Fokus på pasientens ressurser
 • Et nært samarbeid med pasient, familie og øvrig hjelpeapparat
 • Individuelt tilrettelagt kunnskapsbasert behandling
 • Både medikamentelle, psykologiske og psykososiale tiltak 
 • Aktiv kunnskapssøking og formidling
 • Raushet, nysgjerrighet og åpenhet for andre meninger og nytenkning
 • Håp og tro på at endring er mulig
 • Å bidra til mindre stigmatisering av psykisk lidelse.
 • Tid og tålmodighet.

Teoretisk forankring
Målsettingen til CRUX Bergfløtt behandlingssenter, er å gi et helhetlig behandlingstilbud med et langsiktig og kontinuerlig perspektiv, tilpasset den enkelte pasient. Dette innebærer at vi ikke kan basere oss på én teori.

Vi ønsker å tilnærme oss pasientens problemer og behov, med utgangspunkt i flere teorier knyttet til både medisinsk-, psykologisk- og sosialforskning samt forståelse.
Vi bruker:

 • Kognitiv terapi
 • En psykodynamisk referanseramme legges til grunn i forståelsen av pasientens individuelle bakgrunn, livssituasjon og relasjoner.
 • Sårbarhet-stress modellen og forskning knyttet til Expressed Emotions, gir et godt utgangspunkt for å forstå ulike faktorers samspill både i utvikling av psykose/schizofreni- og i behandlingen av lidelsen.
 • Det eksistensielle perspektiv, innebærer at åndelige og eksistensielle spørsmål er sentrale i møte med pasienten.
Oppdatert