Gå til innholdet

Vi legger stor vekt på et nært samarbeid med pårørende og familie. Vår erfaring er, at et slikt samarbeid kommer både pasient, pårørende og institusjon til gode.

qlij4ipm
Pårørende bidrar til pasientens beste (ill.foto)

De nærmeste pårørende skal gjennom oppholdet gis mulighet til å bidra til pasientens beste. Både for pasient og pårørende, er "hjelp til selvhjelp" et viktig bidrag til et liv utenfor institusjonen. 

Gjennom et tett samarbeid med pårørende, forsøker vi å skape en felles forståelse gjennom kunnskap om lidelsen/utfordringer/problematikken. Slik kan vi støtte og hjelpe pasienten bedre.

Pårørendesamarbeid skal være i overenstemmelse med pasientens samtykke. 

Forskning viser, at å inkludere pårørende/familie i behandlingen kan virke positivt/forebyggende inn på utvikling av tilbakefall av psykose.

Vi inviterer pårørende/familier til jevnlige samtaler gjennom behandlings-løpet. Dette er i tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser.

Vi tilbyr også en – og flerfamiliegruppe. Der deler man erfaring på tvers,  og hensikten å øke forståelse og kunnskap om psykose/lidelsen/alvorlig psykisk lidelse.

Målet er å øke pasientens livskvalitet, øke sosial fungering, fremme mestring og bedring av prognose. Samtidig kan samarbeidet bidra til å redusere familiens opplevde stress og belastninger, ved å hjelpe pårørende/familien til å tilpasse forventninger til pasienten.

Oppdatert