Gå til innholdet

I sitt høringssvar til Barne- og Familiedepartementets høringsdokument «Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet», gir IB uttrykk for bekymring på vegne av det ideelt baserte barnevernet.
Asbjørn Sagstad sitter i arbeidsutvalget til Ideelt barnevernsforum.

Ideelt barnevernsforum (IB) er et samarbeidsforum for 18 ideelle organisasjoner på barnevernfeltet, som samler tilnærmet alle ideelle på barnevernfeltet.

- Denne høringen som hadde svarfrist 29.juni, er svært viktig fordi den blant annet tar for seg hvilken plass og rolle Regjeringen legger opp til at ideelle aktører skal ha på barnevernfeltet framover, sier Asbjørn Sagstad. Han er seniorrådgiver i CRUX og sitter i arbeidsutvalget til IB.

Sagstad påpeker at bekymringen til IB handler om flere forhold i dokumentet som kan ramme ideelt barnevern:

Det åpnes opp for at forsterkede fosterhjem og beredskapshjem kun skal drives i regi av Bufetat.
Mange ideelle, deriblant CRUX, har i en årrekke drevet fosterhjemsvirksomhet, både rekruttering, opplæring og veiledning av hjemmene, på oppdrag fra det offentlige. Innsatsen har i all hovedsak vært konsentrert om såkalte forsterkede fosterhjem som er ment som alternativ til institusjon. Det er et tilbud til barn og unge med store hjelpebehov og langvarig oppfølging.

- De ideelles innsats på fosterhjemsfeltet har bidratt til å gi et mangfold i tilbudet. Ideelle rekrutterer ofte hjem fra andre miljøer enn Bufetat når, og mange hjem foretrekker tilknytning til en ideell organisasjon. Dette bidrar til økt antall fosterhjem. Ideelle er videre kjent for å levere høy kvalitet på tjenestene, vektlegger tett oppfølging av hjemmene som bidrar til stabilitet for både hjemmene og barna. De driver uten mål om profitt og ser dermed på sin innsats som et samfunnsoppdrag, sier Sagstad. IB anbefaler i høringssvaret at de ideelle fortsatt skal kunne bidra på fosterhjemsområdet til beste for barna, og dermed bidra til å redusere køene av barn som trenger fosterhjem.

Det foreslås ingen konkrete tiltak for å øke andelen ideelle institusjonsplasser til 40%, slik Stortinget vedtok i 2018, og som er forankret i Granavolden-plattformen
Høringsdokumentet legger innledningsvis det såkalte «40%-vedtaket» til grunn som en politisk føring.

- Det er positivt, men dette følges ikke opp i dokumentet med forslag konkrete tiltak. IB påpeker dette og konstaterer at det er gått over to år siden Stortingsvedtaket, og fortsatt har ikke Regjeringen lagt fram noen plan for oppfølgingen av vedtaket. Status i dag er tvert imot at andelen ideelle på institusjonsområdet er status quo, mens andelen private kommersielle øker. Dette er kritikkverdig og direkte i strid med stortingsflertallets intensjoner, sier Sagstad.

Utydelig skille mellom ideelle og kommersielle
Høringsdokumentet forsøker innledningsvis å trekke opp et skille mellom ideelle og kommersielle aktører, men dette skillet blir borte i resten av dokumentet. I stedet brukes samlebegrepet «private tjenesteytere».  

- Dette er både skuffende og overraskende, og en gjennomgående svakhet i høringsdokumentet. Det er ukorrekt fordi privat ikke er privat, pluss at det bidrar til å tilsløre forskjellene mellom tjenester som drives uten profittmotiv og tjenester som har profitt som mål, sier han

Sagstad trekker derimot frem departementets ønske om å vurdere andre tilknytnings- og anskaffelsesformer enn dagens tradisjonelle anbudskonkurranseret som både positivt og lovende. 

- Såkalte «tillitsbaserte kontrakter» og driftsavtaler som avtaleform nevnes som alternativ. IB ser med forventning fram til at dette blir nærmere konkretisert, sier Sagstad som lover at IB kommer til å følge saken videre fram til behandling og vedtak i Stortinget.                                            

Les IB sitt høringssvar her  

Andre som har trekker frem viktigheten av et idellet barenvern i sine høringsnotat, er blant annet:
Virke, Landsforeningen for barnevernsbarn, FO, Fagforbundet og LO.

 

Oppdatert