Gå til innholdet

- Statsbudsjettet for 2021 er stort sett hyggelig lesning for ideelle organisasjoner. Regjeringen følger opp plattformen fra Granavolden som innebærer et løft for ideell sektor, både på helse-, omsorg- og barnevernsfeltet. Jeg hadde likevel ønsket en større satsing innen Kriminalomsorgen sier generalsekretær i CRUX, Helmuth M. Liessem i sin kommentar om forslag til Statsbudsjett for neste år.

Generalsekretær CRUX, Helmuth M. Liessem

Alt i alt er det et positivt budsjett for ideell sektor, og for områdene der CRUX er aktiv. Regjeringen arbeider med en veileder som gir føringer for hvordan offentlige innkjøpere kan prioritere ideelle organisasjoner ved anskaffelser av helse- og sosiale tjenester. Dette blir et viktig verktøy som gjør det tryggere for kommunale og statlige innkjøperne når de vil skjerme konkurranser for ideelle.

Ellers er det positivt for CRUX og andre ideelle organisasjoner at regjeringen viderefører målet om å doble ideelles andel på helse- og omsorgssektoren til 10%. Dette bidrar til å sikre ideelle virksomheter der de er aktive i dag, samtidig som det gir rom for ideell tjenesteutvikling innen somatikk, psykisk helse og TSB.

For CRUX er det også gledelig å se at regjeringen følger opp anmodningsvedtaket fra Stortinget om å øke den ideelle andelen døgnplasser i institusjonsbarnevernet. Her har vi merket oss at Bufdir er i gang med å etablere en forsyningsstrategi som skal sikre dette arbeidet videre. I CRUX har vi lang erfaring på dette feltet, vi har gitt innspill til prosessen, og vi er vi innstilt på å gjøre vårt for at anmodningsvedtaket skal bli en realitet. Vi ser frem mot et spennende samarbeid med Bufdir med tanke på vekst for ideell sektor på barnevernsfeltet!

Det er også noen negative innslag i budsjettet som bør nevnes. Det gis ikke økte midler til satsing på rehabilitering og tilbakeføring av domfelte under soning. Innen kriminalomsorgen finnes det en rekke ideelle aktører med stort engasjement, som får til mye, med små midler. Jeg skulle virkelig ønske at regjeringen prioriterte dette i budsjettet, til beste for domfelte, deres pårørende og samfunnet for øvrig. Når det gjelder potten til kommunale-ideelle oppfølgingstjenester, så står den også stille, dessverre. Slik sett prioriterer budsjettet å reparere fremfor å forebygge.

Til slutt er det verd å merke seg at Jan Tore Sanner tegner et forholdsvis dystert bakteppe for økonomien i årene fremover. Inntektene går ned og utgiftene øker. Stadig færre yrkesaktive skal finansiere stadig flere som står utenfor arbeid. Kommunale utgifter vil øke. Økonomien domineres av det offentlige der 2 av 3 kroner er offentlige penger. Alt i alt et fremtidsscenario som vil være preget av knappere ressurser. For oss i CRUX er dette en påminnelse om å bruke midlene vi får på en best mulig måte, og fortsette og kjempe for de som er mest avhengige av fellesskapet, de som er i sårbare utfordrende livssituasjoner.

Helmuth M. Liessem
Generalsekretær i stiftelsen CRUX

Oppdatert