Gå til innholdet

Torsdag 7.mars deltok CRUX på innspillsmøte med Justisdepartementet, sammen med en rekke andre organisasjoner, hvor tema var "Stortingsmelding om straffegjennomføring". -Vi har mange års erfaring med å følge opp domfelte under og etter soning. Det blir gjort mye bra kartlegging under soning, men innsatte løslates fortsatt uten at det mest grunnleggende er på plass, sier direktør i CRUX mestring og fellesskap Ruth Ingrid Ulstein Bøe.

 
Direktør i CRUX mestring og fellesskap, Ruth Ingrid Ulstein Bøe og fagrådgiver Gitte Svennevig (t.h) deltok i innspillsmøtet.

God tilbakeføring krever systematisk samspill. Kriminalomsorgen biter seg selv i halen i tilbakeføringsarbeidet. Et eksempel er når innsatte ikke får dato for prøveløslatelse, hvis vedkommende står uten bolig. På den andre siden kan han ikke skaffe seg en bolig, fordi han ikke får en dato for prøveløslatelse. Når soningen er fullført, løslates han uansett, fortsatt uten bolig.

-Usikkerhet knyttet til løslatelse skaper mye frustrasjon, og mange opplever å bli passive deltakere i eget liv, uten mulighet for påvirkning. Det må vi gjøre noe med, sa Ulstein Bøe i sitt høringsinnspill.

Her er hovedbudskapet fra CRUX sin høringsuttalelse :

Innfør systematisk og forpliktende straffegjennomføringsforløp 
Sett klare frister for når ulike instanser skal kobles på, inkludert tilbud om kontakt med frivillige og ideelle organisasjoner. Ressursene må styres inn mot å koordinere forløpet, og det vil også forplikte kommunene, NAV, helsevesenet og frivillig sektor.

Et tydelig forløp åpner for brukermedvirkning og sikrer rettigheter.

Den domfelte får tilbake noe av kontrollen over sin egen situasjon og framtid. Å se at kartleggingen blir fulgt opp av konkrete tiltak, kan redusere noe av uroen som følger med frihetsberøvelsen.

En del av forløpet må handle om helse, og ikke minst tidlig innsats rettet mot det psykiske lidelsestrykket. Tryggheten i et forutsigbart forløp trengs for å bygge motivasjon og fremtidstro.

Rigide permisjonsregler kan stå i veien for god progresjon
CRUX har tidligere foreslått egne permisjonskvoter for deltagelse i aktiviteter knyttet til organisasjoner, slik at innsatte ikke skal måtte tappe av sårt tiltrengt tid med pårørende.

Sikkerhet prioriteres høyt og anerkjennes i fengslene. Mens tilbakeføringsarbeid er noe man vet man bør, og kan jobbe med, om man har nok tid og ressurser.

CRUX er glad for at «Faglig handlingsrom og fleksibilitet i straffegjennomføringen» allerede står på agendaen i arbeidet med stortingsmeldingen. Rigide permisjonsregler kan stå i veien for god progresjon

-Vi håper at stortingsmeldingen også vil gi svar på hva samfunnet vil med den kapitalen som ligger hos ideelle og frivillige organisasjoner.

I Trøndelag har flere kommuner gått sammen om en stillingsressurs tilknyttet ett av våre oppfølgingssentre, som bidrar til å tilrettelegge tilbakeføringen. Dette er ett eksempel på velfungerende samspill mellom kriminalomsorg, kommune og organisasjon. Hvorfor ikke gjøre mer av det som allerede har vist seg å fungere, spurte Ulstein Bøe.

Oppdatert