Gå til innholdet
Vedtektene ble vedtatt i Representantskapet 24.april 1999.

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN CRUX
(Vedtatt av Representantskapet 24/4-99, navneendring vedtatt 15/06-2017)

§ 1. Karakter og grunnkapital
Stiftelsen CRUX er en selvstendig privat stiftelse innen Den norske kirke etter stiftelsesloven av 23.5.1980.
Grunnkapitalen er kr. 2.700.000.

§ 2. Formål
Stiftelsen CRUX har som formål å fremme og drive diakonal virksomhet på Den norske kirkes grunn.
Virksomheten skal bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det.
Virksomheten skjer med utgangspunkt i det kristne menneskesyn med respekt for den enkeltes integritet som et helt menneske.

§ 3. Forretningskontor
Stiftelsens forretningskontor er i Oslo.

§ 4. Oppnevnelse av styret

Stiftelsen har et styre på 9 medlemmer.
Styret oppnevner selv 7 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Oppnevningsperioden er 4 år med mulighet for gjenoppnevning en gang.
Driftsstyrene ved stiftelsen CRUX’s virksomheter, og styret for CRUX stiftelsen Rostad, oppnevner etter turnus 2 medlemmer og 2 varamedlemmer blant de ansatte, herunder lederne ved virksomheten. Oppnevningstiden er 2 år.
Styret konstituerer seg selv. Styreleder og nestleder velges for 2 år om gangen.
Det opprettes en fast valgkomite på 3 medlemmer som på grunnlag av kompetansekrav fra styret fremmer forslag på styrekandidater. Valgperioden er 2 år, med anledning til gjenoppnevning to ganger.

§ 5. Styrets beslutningsdyktighet
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Vedtak treffes ved vanlig flertall. Står stemmene likt, gjør styreleders stemme utslaget. Er det stemmelikhet ved valg av styreleder og nestleder, foretas loddtrekning.
Ved beslutning om endring av stiftelsens vedtekter, om fusjon, fisjon og oppløsning kreves 2/3 flertall og at styret er fulltallig.
Innkalling til styremøtene skal skje med rimelig varsel. Med innkallingen, som skjer skriftlig, skal følge saksliste.

§ 6. Styrets oppgaver
Styret er stiftelsens øverste organ. Styret representerer stiftelsen utad og har ansvaret for at stiftelsen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende.
Styret har ansvar for at virksomheten skjer i samsvar med stiftelsens formål og at formålet søkes gjennomført så langt det er mulig innenfor rammen av de ressurser stiftelsen disponerer.
For å oppnå dette skal styret vedta overordnete mål og strategier som forplikter de enkelte virksomheter.
Styret skal sørge for at det føres en god personalforvaltning overfor de ansatte i stiftelsens virksomheter.
Styret skal vedta et arbeidsprogram for kommende år.
Styret skal avgi årsmelding og vedta årsregnskap med balanse, samt vedta budsjett.

§ 7. Driftsstyre
Styret kan oppnevne driftsstyrer for stiftelsens forskjellige virksomheter.
Styret gir nærmere regler for oppnevnelse av driftsstyrer, antall styremedlemmer, driftsstyrets virksomhet, dets myndighet og dets forhold til stiftelsens styre.
Styret oppnevner alltid flertallet i driftsstyrene og utpeker styreleder og nestleder.

§ 8. Signatur – prokura
Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller generalsekretæren rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst trekke tilbake denne fullmakten.
Styret kan meddele prokura.

§ 9. Daglig leder – generalsekretær
Stiftelsen skal ha generalsekretær. Generalsekretæren er stiftelsens daglige leder og skal lede den daglige virksomhet i samsvar med styrets instruks for stillingen. Generalsekretæren representerer stiftelsen utad i saker som faller innenfor instruksen.

§ 10. Ansettelse av personale
Styret ansetter generalsekretær. Øvrig personale ved hovedkontoret kan ansettes av generalsekretær etter delegasjon.
Styret ansetter daglig leder ved stiftelsens virksomheter, etter at vedkommende driftsstyre har fått uttale seg.
Ansettelser ved stiftelsens virksomheter foretas av vedkommende driftsstyre i den utstrekning dette følger av de regler stiftelsens styre har gitt for driftsstyret. Det samme gjelder oppsigelse og avskjedigelse.

§ 11. Revisjon
Stiftelsens regnskap skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor. Riksrevisjonen har rett til å gjennomgå stiftelsens regnskaper m.v. etter de regler som er gitt av Stortinget.

§ 12. Endring av vedtektene, oppløsning m.v.
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av et fulltallig styre. Det tas da hensyn til fremmøte av varamedlemmer ved eventuelt forfall for faste medlemmer.
Endring av formålsbestemmelsen, vedtak om oppløsning, fusjon og fisjon krever beslutning som vedtektsendringer ellers, men slik at beslutningen må gjøres to ganger med minst en måneds mellomrom.
Ved omgjøring av stiftelsen som innebærer oppløsning eller vesentlig endring av formålet, skal stiftelsens midler overføres til virksomhet med tilsvarende eller beslektet formål.
Vedtektene er vedtatt d.d.

Oppdatert