Gå til innholdet

Vedtatt av Representantskapet 24/4-99. 
Navneendring vedtatt 15/06-2017.
Sist endret 11/06-18.


§ 1. Karakter og grunnkapital
Stiftelsen CRUX er en selvstendig privat stiftelse innen Den norske kirke etter stiftelsesloven av 23.5.1980. Grunnkapitalen er kr. 2.700.000.

§ 2. Formål
Stiftelsen CRUX har som formål å fremme og drive diakonal virksomhet på Den norske kirkes grunn. Virksomheten skal bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det.
Virksomheten skjer med utgangspunkt i det kristne menneskesyn med respekt for den enkeltes integritet som et helt menneske.

§ 3. Forretningskontor
Stiftelsens forretningskontor er i Oslo.

§ 4. Oppnevnelse av styret
Stiftelsen CRUX har et styre på 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret velger selv 5 medlemmer og 2 varamedlem.

Det holdes eget valg på styreleder. Valgperioden er 4 år, med mulighet for gjenvalg en gang.

2 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant stiftelsen CRUX sine ansatte. Valgperioden er 2 år.

Det opprettes en nominasjonskomite på 3 medlemmer som på grunnlag av kompetansekrav fra styret, fremmer forslag på de styrekandidatene som skal velges av styret, herunder forslag på styrets leder. Valgperioden for nominasjonskomiteen er 2 år, med anledning til gjenvalg to ganger.

§ 5. Styrets beslutningsdyktighet
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Vedtak treffes ved vanlig flertall. Står stemmene likt, gjør styreleders stemme utslaget. Er det stemmelikhet ved valg av styreleder og nestleder, foretas loddtrekning.

Innkalling til styremøtene skal skje med rimelig varsel. Med innkallingen, som skjer skriftlig, skal følge saksliste.

§ 6. Styrets oppgaver
Styret er stiftelsens øverste organ. Styret representerer stiftelsen utad og har ansvaret for at stiftelsen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende.

Styret har ansvar for at virksomheten skjer i samsvar med stiftelsens formål og at formålet søkes gjennomført så langt det er mulig innenfor rammen av de ressurser stiftelsen disponerer. For å oppnå dette skal styret vedta overordnete mål og strategier som forplikter de enkelte virksomheter.

Styret ansetter generalsekretær.
Styret har ansvar for at det føres en forsvarlig personalpolitikk og at det er etablert systemer for internkontroll.
Styret skal vedta et arbeidsprogram for kommende år.
Styret skal avgi årsmelding og vedta årsregnskap med balanse, samt vedta budsjett.
Styret velger revisor.

§ 7. Driftsstyre
Styret kan oppnevne driftsstyrer for stiftelsens forskjellige virksomheter.
Styret gir nærmere regler for oppnevnelse av driftsstyrer, antall styremedlemmer, driftsstyrets virksomhet, dets myndighet og dets forhold til stiftelsens styre.
Styret oppnevner alltid flertallet i driftsstyrene og utpeker styreleder og nestleder.

§ 8. Signatur – prokura
Styrets leder, eventuelt ved forfall nestleder, sammen med stiftelsens daglige leder – generalsekretær – forplikter stiftelsen med sine underskrifter.
Styret kan meddele prokura.

§ 9. Daglig leder – generalsekretær
Stiftelsen skal ha generalsekretær. Generalsekretæren er stiftelsens daglige leder og skal lede den daglige virksomhet i samsvar med styrets instruks for stillingen. Generalsekretæren representerer stiftelsen utad i saker som faller innenfor instruksen.

§ 10. Endring av vedtektene, oppløsning m.v.
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av et fulltallig styre. Det tas da hensyn til fremmøte av varamedlemmer ved eventuelt forfall for faste medlemmer.

Endring av formålsbestemmelsen, vedtak om oppløsning, fusjon og fisjon krever beslutning som vedtektsendringer ellers, men slik at beslutningen må gjøres to ganger med minst en måneds mellomrom.

Ved omgjøring av stiftelsen som innebærer oppløsning eller vesentlig endring av formålet, skal stiftelsens midler overføres til virksomhet med tilsvarende eller beslektet formål.
Vedtektene er vedtatt d.d.

Oppdatert