Gå til innholdet
Døgnklinikken har 22 plasser for unge med rusmiddelproblemer. Vi tilbyr utredning og behandling til mennesker som ønsker varige og positive endringer knyttet til rusmiddelbruk.
DSC_3910
(Ill.foto) Vi tilrettelegger for aktiv deltakelse i et rusfritt fellesskap.
Målgruppe
Alderen på våre pasienter kan være fra 18 til 45 år, men vi har et særlig ansvar for å prioritere pasienter under 25 år. Behandlingen er på frivillig grunnlag.

Vi har mulighet til å ta inn pasienter på §10-4, §12 og via Narkotikadomstol, samt pasienter i LAR-behandling.

Pasienter som henvises til døgnklinikken skal kunne nyttiggjøre seg en behandlingshverdag med mye aktivitet, et innholdsrikt ukeprogram og gruppebehandling. Pasienter med store atferdsvansker, eller som har behov for et sterkt tilrettelagt opplegg, faller utenfor målgruppen.

Vårt tilbud
Vi vet at trygge behandlingsrelasjoner over tid er en viktig faktor i endringsarbeid. I døgnklinikken tilrettelegger vi også for positivt samspill pasientene i mellom. Vi erfarer at pasientene gir og får mye god støtte av hverandre.

God miljøterapi gir rom for personlig vekst. Vi har et ukeprogram med faste rammer og struktur. Regler og rutiner har ikke nødvendigvis verdi i seg selv, men tydelighet og forutsigbarhet innenfor vårt døgntilbud skaper trygghet. Mange er helt avhengige av denne tryggheten for å kunne jobbe med vanskelige temaer og bearbeide traumer.

Gjennom uken deltar pasienten i morgenmøter, undervisningsgrupper, temagrupper, manns- og kvinnegrupper, ulike aktivitetsdager, kjøkkentjeneste og annet praktisk arbeid. Det gis oppfølging fra hovedkontakt i avdelingen, psykologsamtaler og kontakt med eget nettverk.

I ukeprogrammet tilrettelegges det også for fysisk aktivitet i vårt flotte nærområde, i Vikinghallen og i klatreveggen på Fantoft.

Varighet
Varigheten på behandlingsoppholdet er individuelt tilpasset, men er normalt på 6 måneder. Stabiliseringsplassene er av kortere varighet (1-8 uker). Mange av våre pasienter trenger mer enn noen få måneder for å få hjelp med sine vansker. 

Vi tilrettelegger for en gradvis overføring til egen bolig (for pasienter fra Hordaland) og har et langsiktig perspektiv på behandling og oppfølging i etterkant av innleggelsen. En god del pasienter velger å komme tilbake på korte re-innleggelser for å forebygge eventuell uheldig utvikling, eller for å få hjelp i nye vanskelige faser av livet.

Hver enkelt får tilbud om Individuell plan (IP) og vi definerer tidlig antatt utskrivningsdato. Det gjør innhold og lengde på oppholdet mest mulig forutsigbart.

Samarbeid
Det er nært samarbeid med fastleger, Nav sosial og Nav stat, samt andre deler av spesialisthelsetjenesten. Flere pasienter står uten gode nettverk rundt seg. De har ofte svært dårlig økonomi, mangler gjerne bosted og utdannelse, og de trenger kunnskap om hva slags jobber og støtteordninger de eventuelt kan sikte seg inn mot. Samarbeid med hjemkommune og øvrig spesialisthelsetjeneste er ofte helt nødvendig. I Individuell plan (IP) sammenfattes pasientens målsettinger og det fremkommer i planen hvordan ansvarsfordelingen skal være.

Det holdes regelmessige ansvarsgruppemøter med pasientens aktuelle samarbeidspartnere, her følger vi opp rettighetene pasienten har innenfor Pakkeforløp Rus.

Se også Fag og metode
Oppdatert