Gå til innholdet
I stiftelsen CRUX er hovedstyret øverste organ. I tillegg har virksomhetene i seksjon oppfølging egne driftsstyrer.

Hovedstyret 
Styret er stiftelsens øverste organ, som representerer stiftelsen utad og har ansvaret for at stiftelsen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende.

Hovedstyrets medlemmer
Anne Lindboestyreleder
Svein Inge Thorstvedt                                                 
Magnar Helgheim
Oddvar Vik
Kari Jordheim
Heine Vestvik, ansattevalgt representant
Elisabeth Sætre, ansattevalgt representant

Vararepresentanter
Kjell Inge Nordgård
Mette Sjølli Grimstad

Hovedstyrets oppgaver jfr.
 vedtektene § 6
Styret har ansvar for at virksomheten skjer i samsvar med stiftelsens formål og at formålet søkes gjennomført så langt det er mulig innenfor rammen av de ressurser stiftelsen disponerer. For å oppnå dette skal styret vedta overordnete mål og strategier som forplikter de enkelte virksomheter.


Styret skal sørge for at det føres en god personalforvaltning overfor de ansatte i stiftelsens virksomheter.

Styret skal vedta et arbeidsprogram for kommende år.

Styret skal avgi årsmelding og vedta årsregnskap med balanse, samt vedta budsjett.

Driftsstyrer
Driftsstyrene er ikke et lovpålagt organ i stiftelsen CRUX. Av hensiktsmessige grunner har hovedstyret likevel valgt å opprette driftsstyrer i Seksjon oppfølging. Driftsstyrene er tenkt som hovedstyrets lokale representanter, og skal bidra til styring og utvikling av den lokale virksomheten.

Sammensetning og kompetanse
Driftsstyret sammensettes i tilnærmet balanse mellom kvinner og menn, og mellom erfaring og nytenkning. Minst ett styremedlem forutsettes å ha en dypere faglig forståelse for virksomhetens hovedoppgave og egenart, og minst ett styremedlem bør ha økonomisk kompetanse og erfaring. Driftsstyrene skal også ha representant fra ansattegruppen og en representant med brukererfaring.

Hovedstyret kan oppnevne representanter fra kommune, friomsorg, menighet eller andre samarbeidende instanser. Disse vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Adminsitrasjonen 
Generalsekretær er stiftelsens øverste leder og anordner sin virksomhet gjennom hovedkontoret, seksjonssjefene og de lokale virksomhetslederne. Generalsekretær skal sørge for at stiftelsens formål virkeliggjøres og at hovedstyrets beslutninger iverksettes.

Oppdatert