Gå til innholdet
hovedstyret
Fra venstre: Aina A. Valland, Helge Kollerøs Nylenna, Solveig Brekke Skard, Jørn Holmen, Kari Jordheim, Svein Inge Thorstvedt og Grete Herlofson (styreleder). Mette Sjølli Grimstad var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

Hovedstyret 
Styret er stiftelsens øverste organ, som representerer stiftelsen utad og har ansvaret for at stiftelsen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende.

Grete Herlofson,             styreleder                                            
Oddvar Vik,                    styremedlem
Solveig Brekke Skard,      styremedlem
Kari Jordheim,                styremedlem
Svein Inge Thorstvedt,     styremedlem
Aina Amalie Valland,        ansattevalgt representant
Jørn Holmen,                  ansattevalgt representant
Helge Kollerøs Nylenna,   1.vararepresentant
Mette Sjølli Grimstad,      2.vararepresentant

Hovedstyrets oppgaver jfr. vedtektene § 6
Styret har ansvar for at virksomheten skjer i samsvar med stiftelsens formål og at formålet søkes gjennomført så langt det er mulig innenfor rammen av de ressurser stiftelsen disponerer. For å oppnå dette skal styret vedta overordnete mål og strategier som forplikter de enkelte virksomheter.

Styret skal sørge for at det føres en god personalforvaltning overfor de ansatte i stiftelsens virksomheter.

Styret skal vedta et arbeidsprogram for kommende år.

Styret skal avgi årsmelding og vedta årsregnskap med balanse, samt vedta budsjett.

Administrasjonen 
Generalsekretær er stiftelsens øverste leder og anordner sin virksomhet gjennom hovedkontoret, direktørene, enhetslederne og virksomhetenes ledere lokalt. Generalsekretær skal sørge for at stiftelsens formål virkeliggjøres og at hovedstyrets beslutninger iverksettes.

Oppdatert