Gå til innholdet
Ønsker du en meningsfull oppgave på fritiden? Du er velkommen til å jobbe som frivillig ved CRUX Huset oppfølgingssenter. Vi har bruk for deg enten du kan bruke mye tid eller litt tid. Hos oss kan du som frivillig få brukt mange sider av deg selv. Du kan bidra inn med din kompetanse, interesser og deg selv som medmenneske. Eller kanskje ønsker du selv å lære noe nytt? Du kan komme på tidspunkt som passer best for deg, eller ha faste avtaler.
tur-2
Er du litt nysgjerrig på hva det vil si å være frivillig medarbeider hos oss? Vi hører gjerne fra deg!
Kjernen i det frivillige engasjement er samvær, samtaler, nettverksbygging og aktiviteter for og med deltakerne. Det skal fokuseres på den enkeltes ressurser og behov, og tilrettelegge aktiviteter ut ifra disse. Vi vil skape et miljø som er trygt, støttende og oppmuntrende, og som ser mulighetene hos den enkelte.

Vi ønsker også frivillige som ikke nødvendigvis går inn i miljøet, men som på andre måter ivaretar viktige funksjoner i og rundt virksomheten

Deltakere kan også gjøre en viktig jobb som frivillig.

Forventninger til frivillige medarbeidere
Som frivillige medarbeidere forventes det at du er til stede og står til rådighet for deltakeren som det menneske du selv er. At du følger deltakeren med medmenneskets oppmerksomhet, at du ser og hører ham eller henne, og evner å inngå i en nærværende dialog med hovedvekt på her-og-nå situasjonen. Det er viktig å understreke at både ansatte og frivillige er ”gjester” i deltakerens liv. Vi er derfor varsomme med å spørre om personlige forhold som ikke deltakeren selv inviterer oss inn i.

Oppfølging av frivillige
Frivillige medarbeidere gis tilbud om innføringssamtale, veileding og oppfølging. Vi forventer at våre medarbeidere har en bevissthet om egen motivasjon for å engasjere seg i virksomheten, og er lojale overfor virksomheten og dens verdigrunnlag. For øvrig vises det til ”Erklæring om medarbeiderskap og taushetsplikt” som alle frivillige må underskrive.

Oppstart og avslutning
Når et frivillig engasjement starter opp, innhold i tjenesten, hyppighet og tidsbruk avtales med virksomhetsleder. Når et frivillig engasjement avsluttes avtales også med virksomhetsleder.

Ta kontakt!
Ønsker du mer informasjon, eller vil du komme innom for en prat? Ta gjerne kontakt med virksomhetsleder på tlf. 982 15 514.
Oppdatert