Gå til innholdet
ungdom-i-fjellet-2
Gjennom CRUX mestring og fellesskap tilbyr stiftelsen CRUX tjenester før, under og etter soning eller behandling. Vi driver åtte rusfrie oppfølgingssentre for mennesker på vei bort fra rus og kriminalitet, og ett senter for personer i aktiv rus.

Oppfølgingssentre
Våre oppfølgingssentre er rusfrie arenaer for mennesker på vei bort fra rus og kriminalitet. Vi tilbyr helhetlig oppfølgingstilbud til kvinner og menn over 18 år med rusproblematikk, sosiale tilpasningsvansker, erfaring fra soning eller som av andre grunner er ute av det ordinære arbeidslivet eller skole. Målet er å bedre livssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og behov. 
Oppfølgingssentrene er lokalisert i: Tromsø, Steinkjer, Hamar, Øvre Eiker, Skien, Sandnes, Bergen og Os i Hordaland. 

Akutt boligtilbud og lavterskeltilbud for aktive rusmiddelavhengige
Vi driver også et akutt boligtiltak for bostedsløse småbarnsfamilier og enslige i Trondheim. I Hamar har vi et lavterskeltilbud der aktive rusmiddelavhengige får nødvendig tilbud som mat, dusj, helsetjenester, kontaktformidling med hjelpeapparatet, råd og veiledning med blant annet fokus på ernæring. Mange kommer hver dag også for å være i et sosialt fellesskap.  

Helhetlig oppfølging
Deltakerne ved våre oppfølgingssentre får individuell tilpasset og helhetlig oppfølging, som betyr at vi i arbeidet med å forebygge tilbakefall til rusavhengighet og kriminalitet fokuserer på ulike livsområder og arenaer og bygger nye sosiale nettverk. En del av våre deltakere har dobbel diagnose, hvor de i tillegg til rusproblemer også har psykiske lidelser.

Arbeidstrening er et viktig tilbud ved flere av våre oppfølgingssentre. Beskrivelser av disse tilbudene, finner du på den enkelte virksomhets hjemmeside. 

Samordning
Virksomhetene i CRUX mestring og fellesskap ledes fra hovedkontoret. Herfra jobbes det blant annet med samordning av kompetansen og etablering av nye tiltak. Virksomhetene drar nytte av hovedkontorets stabsfunksjoner innen økonomi, IT, kvalitet, eiendom, HR og kommunikasjon.

Vil du vite mer om CRUX mestring og fellesskap? 
Ta kontakt med direktør Ruth Ingrid Ulstein Bøe (tlf. 970 93 788) ved hovedkontoret i Oslo.
Oppdatert