Gå til innholdet
ungdom-i-fjellet-2
CRUX mestring og fellesskap driver oppfølgingssentre hvor vi tilbyr et helhetlig oppfølgingstilbud for kvinner og menn over 18 år med rusproblematikk, sosiale tilpasningsvansker, erfaring fra soning eller som av andre grunner er ute av det ordinære arbeidslivet eller skole. Vi driver også et aktivitets- og overnattingstilbud for psykisk utviklingshemmede barn, ungdom og voksne. 

Oppfølgingssentre
Våre oppfølgingssentre er rusfrie arenaer for mennesker på vei bort fra rus og kriminalitet. Disse er lokalisert i Tromsø, Steinkjer, Hamar, Øvre Eiker, Sandnes, Bergen, Skien og Os i Hordaland. Oppfølgingen av deltakerne legges til rette individuelt. Målet er å bedre livssituasjonen med utgangspunkt i deltakernes forutsetninger og behov.

Helhetlig oppfølging
Våre virksomheter driver helhetlig oppfølging. Det betyr at vi i arbeidet med å forebygge tilbakefall til rusavhengighet og kriminalitet, fokuserer på ulike livsområder og arenaer i en sårbar periode og bygger nye sosiale nettverk. En del av våre deltakere har dobbeldiagnose, ved at de i tillegg til rusproblemer også har psykiske lidelser.

Arbeidstrening er et viktig tilbud ved flere av våre oppfølgingssentre. Beskrivelser av disse tilbudene, finner du på den enkelte virksomhets hjemmeside. Vi driver også to boligtiltak i Trondheim, ett lavterskeltilbud i Hamar der aktive rusmisbrukere får nødvendig tilbud som mat, medisinsk tilsyn og tannlegehjelp, samtaler, praktisk hjelp og gratis sprøyter.

Utvilkingshemmede

For de utvilkingshemmede ønsker vi å gi et tilbud der vi ivaretar hele mennesket, og har tro på at alle mennesker har noe de på forskjellige måter kan uttrykke og videreutvikle. CRUX Torridalsveien er et aktivitets- og overnattingstilbud for utviklingshemmede barn, ungdom og voksne bosatt i Kristiansand kommune.

Samordning
Virksomhetene i CRUX mestring og fellesskap ledes fra hovedkontoret. Herfra jobbes det blant annet med samordning av kompetansen og etablering av nye tiltak. Virksomhetene drar nytte av hovedkontorets stabsfunksjoner innen økonomi, IT og kommunikasjon.

Vil du vite mer om CRUX mestring og fellesskap? 
Ta kontakt med direktør Ruth Ingrid Ulstein Bøe (tlf. 970 93 788) ved hovedkontoret i Oslo.
Oppdatert