Gå til innholdet
08a6311_grovseleksjon-2
Brukermedvirkning er innarbeidet på ulike nivå ved alle våre virksomheter i CRUX mestring og fellesskap. 
For å bidra til økt livskvalitet og erfaring i å mestre eget liv er brukermedvirkning avgjørende. Virksomhetenes servicedokumenter beskriver dette. Her presenteres også lovgrunnlag og klageadgang. Brukermedvirkning gjennomføres både på individ, system-, tjeneste- og samfunnsnivå.

Individnivå
Hvilken funksjon våre tilbud skal ha for den enkelte, avklares i nær samhandling med den det gjelder, og det settes opp avtaler rundt dette i fellesskap. Vi bidrar også gjerne til at våre deltakere går inn i en prosess der det også settes opp Individuell plan i samspill med NAV og andre.

Systemnivå
Ett av medlemmene i virksomhetenes driftsstyrer skal ha brukererfaring. Deltakerne kan også innkalles til styremøter når det er viktig å få fram synspunkter.

Tjenestenivå
Det er vanlig med jevnlige møter, gjerne ukentlig, der deltaker og ansatte sammen planlegger aktivitetene og orienterer hverandre. Dette er viktige fora for medbestemmelse der deltakerne oppfordres til å komme med ideer og løsninger. Flere av virksomhetene samarbeider nært med ulike brukerorganisasjoner.

Samfunnsnivå
Deltakerne har mye erfaring å gi tilbake til samfunnet. Når vi har gjester; politikere, offentlig ansatte eller andre, er det naturlig at deltakere som ønsker det medvirker.
Oppdatert