Gå til innholdet
Oppfølgingssentrene i CRUX samarbeider tett med mange instanser som berører våre deltakere og for å kunne gi dem nye muligheter; 

Helsedirektoratet og Justisdepartementet er sentrale bidragsytere for CRUX. Andre viktige samarbeidspartnere er: Kommuner, NAV, kriminalomsorgen, Husbanken, andre offentlige instanser, menigheter og frivillige organisasjoner.

Vår rolle i samarbeidet
I samspillet med det offentlige er vi opptatt av å finne vår rolle og bidra til god samhandling. Ofte vil det formelle ansvaret ligge på kommunene og NAV lokalt, kriminalomsorgen eller andre. Våre oppfølgingsvirksomheter kan bidra både til en virkeliggjøring av de individuelle målsettingene og de lokale målsettingene for rusfeltet. Våre ansatte blir ofte invitert inn i ansvarsgrupper rundt den enkelte deltaker. 

Bruk vår erfaring
Stiftelsen CRUX mottar gjerne bestillinger fra kommuner og andre som ønsker å nyttiggjøre seg de ressursene og erfaringene vi sitter med.
Oppdatert