Gå til innholdet

Ideelt Nettverk (IN) har levert sitt høringssvar til NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten – om offentlig finansierte velferdstjenester. Generalsekretær Helmuth M. Liessem sitter i arbeidsgruppen til IN, og han forteller her om noen av hovedpoengene i høringssvaret.
Generalsekretær i CRUX, Helmuth M. Liessem

Dette støtter IN i Velferdsmeldingen

  • IN støtter utvalgets beskrivelse av ideelle organisasjoners viktige rolle i samfunnet, og tilliten de har i befolkningen generelt og i de gruppene en yter tjenester overfor.
  • IN støtter vurderingen utvalget har om at åpne konkurranser i realiteten innebærer en favorisering av kommersielle selskap.
  • Utvalgets påpekning av behovet for økt kompetanse hos offentlige innkjøpere, støttes også.
  • Vektleggingen av at brukerrettet arbeid i hovedsak skal utføres av fast ansatte, er dessuten et viktig anliggende for ideell sektor, som er naturlig å støtte.

Dette er IN kristiske til
IN er derimot kritisk til flertallet i utvalget som går imot økt bruk av adgangen til å skjerme ideelle organisasjoner i konkurranser om velferdstjenester, særlig med tanke på at utvalget ellers fremhever ideelles positive bidrag og oppgaver i samfunnet, samt at åpne konkurranser virker til ideelles disfavør.

Fra CRUX sitt perspektiv
-For CRUX er det viktig at ideelle virksomheter gis rom og muligheter for å utvikle og utøve sin rolle og sine særtrekk som tillitsbyggende, nyskapende og brukernære organisasjoner, uten profittmotiv.

I denne sammenhengen fremmes dette best ved skjermede konkurranser, utstrakt dialog med offentlige samarbeidsparter, politisk tilrettelegging og kontrakter som er tilpasset tjenestenes/brukernes behov for fleksibilitet.  Siste ord om disse forholdene er heldigvis ikke sagt, mulighetene for påvirkning er fremdeles til stede når høringen skal behandles videre politisk, sier Liessem. 

Les Ideelt Nettverk sitt høringssvar i sin helhet. 

Oppdatert