Gå til innholdet

Med fire minutter til rådighet, redegjorde i går CRUX mestring og fellesskap om tilbudet til straffedømte for justiskomiteen. De presenterte også en løsning på manglende samordning ved løslatelsen, som Riksrevisjonen stadig etterlyser.
Arve Vatn og Gitte Svennevig møtte justiskomiteen 26.oktober 2022

Onsdag 27.oktober deltok fagrådgiver Gitte Svennevig (CRUX hovedkontor) og miljøterapeut Arve Vatn (CRUX Jarlegården oppfølgingssenter) på høring om Statsbudsjettet 2023 i Stortingets justiskomité. De viste til en brukerundersøkelse som konkluderer med at særlig de som kommer til CRUX via fengsel og friomsorg, opplever at støtten de får gjør dem i bedre stand til å håndtere hverdagen. De fortalte også om hvordan CRUX Jarlegården i Steinkjer har fått til samordning mellom etatene ved løslatelse, gjennom en arbeidsmodell de jobber etter.

Her er et utdrag fra budskapet politikerne fikk presentert:
"Med Storberget ved roret, kom en tilbakeføringsgaranti. Intensjonen var en bro over «glippsonen», med tiltak og god overføring av ansvar til kommunene. Garantien «smuldret opp», skrev en forsker. Skal det bli denne regjeringen som viser handlekraft og følger opp riksrevisjonens kritikk om manglende innsats og samordning for løslatte?

Det trenger ikke være så vanskelig. CRUX i Steinkjer utøver tilbakeføringsgarantien i praksis. I samarbeid med tre kommuner, har de bygget bro over glippsonen og løst problemet med manglende plassering av ansvar og samordningsutfordringer.

I 2005 utviklet CRUX Jarlegården en samarbeidsmodell mellom Trondheim og Verdal fengsel, kommunene Steinkjer, Inderøy og Verdal og CRUX Jarlegården. Den kalte vi «Ny start etter soning». Hensikten var å komme tidlig inn under soning, skape en god relasjon til den innsatte, og motivere til å gjøre best mulig jobb med seg selv under soning, og kartlegge tidlig hva som skal være på plass til løslatelsen. Denne jobben gjør CRUX Jarlegården. Det kreves god samhandling mellom ansatte i fengslet, kommune og CRUX for å gi den innsatte en best mulig løslatelse.

Alle innsatte fra de tre kommunene får samme tilbud om kontakt uansett kjønn og lovbrudd. Helst så tidlig som mulig etter påbegynt soning. CRUX Jarlegården blir en koordinator for den innsatte under hele løpet. Mange av de innsatte er relasjonsskadde, men vi som jobber i CRUX har mulighet til å være en trygg relasjonsperson, både under og etter soning.

Hovedmålet er at den innsatte skal ha bolig, aktivitet, forutsigbar økonomi, nettverk, rusfrihet og en ansvarsgruppe på plass den dagen han blir løslatt. Det krever god samhandling. Politi og friomsorgen på Steinkjer har vært flinke til å sette oss i kontakt med personer allerede før de skal inn til soning. Dette skaper stor trygghet. Trygg og langvarig relasjon virker. Vi på CRUX Jarlegården kan også tilby videre rehabilitering etter soning, eller soning i frihet.

En følgeevaluering i prosjektperioden viste at de innsatt, ansatte i kommunene og fengsel var veldig fornøyd med denne modellen å jobbe etter. Det gjør en vesentlig forskjell. Innsatte vi hadde kontakt med fikk raskere hjelp. Fengselsbetjenters tilbakemelding var at det var mye enklere og få til et samarbeid med kommunen og andre samarbeidspartnere. Kommunen sin tilbakemelding var at det lettet tilretteleggingsarbeidet under soning og forebygget kriser og ny kriminalitet.

Vi i CRUX kan lett kopiere denne modellen til flere kommuner og fengsler, men forutsetningen da er at bevilgningen til oss på post 70 må økes".
gitte-og-arve-pa-horing-rev

Oppdatert