Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX ser sine tjenester som en del av en større tiltakskjede. Vi har et omfattende og godt samarbeid med offentlige og private tiltak innen helse- og sosialfeltet, samt med ulike frivillige organisasjoner.
bua-jarlegarden
BUA Steinkjer er et eksempel på samarbeid mellom CRUX og Steinkjer kommune.
I CRUX legger vi vekt på et tett og forpliktende samarbeid med offentlige myndigheter og andre private, ideelle organisasjoner. 

CRUX helse og oppvekst 

Våre offentlige samarbeidspartnere og oppdragsgivere er:
 • Bufetat og kommuner
 • Helse Sør-Øst RHF og kommuner (psykisk helsevern) 
 • Helse Vest RHF og kommuner (rus- og avhengighetsbehandling)
 • Kristiansand kommune (utviklingshemmede)

CRUX mestring og fellesskap
Våre oppfølgingsvirksomheter samarbeider med en rekke instanser og organisasjoner, som for eksempel: Kommuner, NAV, Helsedirektoratet, Justisdepartementet, Husbanken, Friomsorgen, Brukerorganisasjoner, menigheter og andre frivillige organisasjoner. Våre ansatte blir ofte invitert inn i ansvarsgrupper rundt den enkelte deltaker. 

Ideelt Nettverk (IN)
Ideelt Nettverk (IN) ble stiftet 2. september 2011 og samler sentrale ideelle aktører innen helse- og sosialområdet.
 
IN samler sentrale ideelle aktører innen helse- og sosialområdet, for sammen å få større politisk tyngde enn virksomhetene har hver for seg.

IN vil være et talerør for de ideelle organisasjonene i nettverket i direkte dialog med politiske myndigheter og partier. Stiftelsen CRUX (tidligere Kirkens Sosialtjeneste) var en av initiativtakerne til å danne nettverket.

Ideelt Nettverk sine hovedoppgaver
1. Å utvikle nye modeller for partnerskap mellom det offentlige og ideelle organisasjoner

2. En tverrpolitisk plattform for kontrakter med ideelle organisasjoner som gir de ideelle organisasjonene langsiktige og forutsigbare rammebetingelser.

3. At kontraktene må inneholde bestemmelser der oppdragsgiver gir full dekning for faktiske pensjonskostnader – inklusive både årets og framtidige reguleringspremier

Medlemsorganisasjoner i IN 
 • Frelsesarmeen 
 • Stiftelsen CRUX 
 • Blå Kors Norge 
 • Kirkens Bymisjon
 • N.K.S. Kløverinstitusjonene AS 
 • Lukas Stiftelsen 
 • Stiftelsen Betanien i Alta 
 • Stiftelsen Betanien, Oslo 
 • Nordre Åsen Støttelaget for utviklingshemmede i Oslo 
 • Stiftelsen Furukollen Psykiatriske Senter 
 • P22
 • Manifestsenteret

Ideelt Nettverk vil samarbeide med organisasjoner og andre nettverk som er opptatt av de ideelle organisasjonenes situasjon, som for eksempel Virke og Frivillighet Norge. Ideelt Nettverk vil ha minst to medlemsmøter pr år. Medlemsmøtet drøfter og fastlegger nettverkets fokusområder samt velger arbeidsutvalget som representerer nettverket utenom medlemsmøtene. 

Arbeidsutvalget
Lindis Evja (Frelsesarmeen), Mette Kalve (Kirkens Bymisjon), Anne Mari Jakobsen (Norsk Luftambulanse), Finn Arctander (Fossumkollektivet) og Helmuth M. Liessem (stiftelsen CRUX).

Ideelt Barnevernsforum (IB) 
IB er et nettverk bestående av ideelle organisasjoner som arbeider innen barne-, ungdoms- og familiefeltet. IB skal arbeide for å sikre et mangfold av tilbud. En sentral oppgave er jobbe for bedre, langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for ideelle virksomheter. Målsettingen er også å holde fram og tydeliggjøre de ideelles plass og rolle i barnevernet.

Arbeidsutvalget 
Anne-Lena Brustad (Norsk Folkehjelp), Heidi Brynhildsen (Kirkens Bymisjon), Kristin Holmemo (Klokkergårdstiftelsen), May Lisbeth Smeby (Frelsesarmeen) og Asbjørn Sagstad (stiftelsen CRUX).

Ideelt Barnevernsforum (IB) ble etablert 12.02.2010. Stiftelsen CRUX var en aktiv pådriver for å få etablert samarbeidsnettverket for de ideelle aktørene.

Oppdatert