Gå til innholdet

Stiftelsen CRUX stiller seg bak NOU 2019:26 «Fra straff til hjelp». Samtidig utfordrer organisasjonen myndighetene på å utvide tilbudet om helsehjelp, med særlig fokus på barn og unge, i sitt høringssvar til rusreformen.
Førstestatsadvokat Runar Torgersen ledet Rusreformutvalget og overleverte utredningen til helseminister Bent Høie. Den er nå ute på høring. Kilde: regjerningen.no
Rusreformutvalget har levert sin rapport til Helse og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, med forslag til gjennomføring av rusreformen. Denne NOUen er nå sendt på høring, hvor CRUX er en av høringsinstansene. Svarfristen er utsatt til 15.mai 2020.

I utredningen foreslåes det at ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Reformutvalget har lagt frem en konkret modell for hvordan dette bør gjøres. 

CRUX støtter rusreformen
Gjennom avkriminalisering og den foreslåtte modellen, gjøres helse og sosialsektoren ansvarlig for å tilby og sette inn tidligere innsats. 

- Når bruk av narkotika ikke lenger er straffbart, kan det også senke terskelen for mange til å oppsøke hjelp tidligere. Sanksjoner er et dårlig utgangspunkt for å samtale og hjelpe, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.

CRUX fremhever i sitt høringssvar at norsk ruspolitikk må være kunnskapsbasert, og tiltakene som settes i gang må være gjenstand for løpende evaluering.

En vifte av tilbud med vekt på barn og unge
CRUX viser til at det må gjøres en betydelig investering i helse- og oppfølgingstilbudene som følge av rusreformen, slik at de som ønsker det får rask hjelp og adekvate tilbud med sammenhengende forløp. 

- Det må legges til rette for en tettere oppfølging av barn og unge som er på vei inn i rusadferd, og dem som er rusmiddelavhengige, sier Liessem.

Stiftelsen CRUX sitt høringssvar i sin helhet


Disse har bidratt i arbeidet med høringssvaret fra CRUX:
Generalsekretær Helmuth M. Liessem
Fagutviklingskonsulent Gitte Svennevig
Seksjonsleder Ruth Ingrid Ulstein Bøe
Fagkonsulent Anders Mathiesen
Seniorrådgiver Asbjørn Sagstad
Erfaringsnettverket i CRUX
Ledergruppen i CRUX seksjon oppfølgingOppdatert