Gå til innholdet
Som ideell virksomhet er stiftelsen CRUX en non-profit organisasjon. Lang erfaring, høy kompetanse, nærhet til brukergruppene og et stort engasjement kjennetegner mange ideelle virksomheter.                                                                                                 
08a7696_highres
Premissleverandør for velferdssamfunnet 
Historisk sett har de ideelle aktørene vært på banen som premissleverandører for utviklingen av velferdssamfunnet - før det offentlige og de kommersielle aktørene. Etter hvert ble de også et viktig korrektiv til det offentlige og kommersielle tilbudet. I dag utfyller ideelle virksomheter det offentliges tilbud. 

Det er et historisk partnerskap mellom offentlig og ideelle virksomhet. Siden begynnelsen av det 20. århundre, før oppbyggingen av den moderne velferdsstaten, var de ideelle aktørene pionerorganisasjoner innen opprettelse og drift av helse, velferd og omsorgstjenester til befolkningen. Gjennom mange tiår har virksomhetene vært drevet som et nødvendig, anerkjent og integrert ledd i det offentlige tjenestetilbudet, og med et langsiktig perspektiv for virksomheten. 
Dette betyr at eventuelle økonomiske overskudd ikke tas ut av eiere, men tilbakeføres uavkortet for å tjeneste stiftelsens ideelle formål.

Merverdi for samfunnet
Lang erfaring, høy kompetanse, nærhet til brukergruppene og et stort engasjement kjennetegner mange ideelle virksomheter. I tillegg rekrutterer og involverer ideelle virksomheter frivillige og ”likemenn” i driften, i tillegg til fagpersoner. Disse gjør også en stor samfunnsinnsats. Det er en levende og pulserende ideell sektor i Norge i dag, og samfunnet får en merverdi når helse- og velferdstjenester drives på ideelt grunnlag.

Som ideell aktør vil vi være et talerør for de brukergruppene vi kommer i berøring med. Samtidig vil vi bidra til at de får en egen stemme i samfunnsdebatten, og gjennom ulike ordninger for brukermedvirkning i vår organisasjon. 

Den store utfordringen
Erfaringer med dagens ordning med konkurranseutsetting, viser at ideelle organisasjoner har vanskelig for å hevde seg i konkurranse med kommersielle aktører. Dette skyldes hovedsakelig at ideelle virksomheter har vært pålagt å ha ytelsesbaserte pensjonsordninger som er lik det offentlige. Kommersielle aktører opererer med innskuddspensjon. Åpne konkurranser på ulike vilkår kan dermed true de ideelle organisasjoners eksistens og mulighet til å utvikle seg.

Unntaksbestemmelse for ideelle aktører
I Forskriften til Lov om offentlige anskaffelser § 2-1 (3) gis oppdragsgiver anledning til å forbeholde en konkurranse om levering av helse- og omsorgstjenester til ideelle leverandører. Den brukes for sjelden av stat og kommune, og det offentlige trenger veiledning om hvilket handlingsrom som finnes i lovverket, og hvordan unntaksbestemmelsen kan praktiseres. 

Samarbeidsavtale mellom Regjering og ideelle aktører

Onsdag 3.oktober 2012 signerte Regjeringen ”Samarbeidsavtalen” med ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester. Avtalen ble inngått mellom regjeringen representert ved daværende fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud og Hovedorganisasjonen Virke, Frivillighet Norge, Ideelt Nettverk (IN) og KS bedrift.  

Avtalen er en anerkjennelse av ideell sektors viktige rolle i samfunnet, og skal bidra til bedre samarbeid mellom staten og ideell sektor. Dette vil også skape større forutsigbarhet og trygghet for våre brukere og ansatte. 
Oppdatert