Gå til innholdet

CRUX Bergfløtt behandlingssenters poliklinikk, tilbyr behandling til mennesker med sammensatte vansker hvor psykosesymptomer er en del av sykdomsbildet. Vi kartlegger ressurser og utfordringer sammen med pasient og pårørende, og har et langsiktig perspektiv for at den enkelte skal nå sine individuelle målsetninger.

poliklinikken
Poliklinikkens resepsjon i Hauges gate 24, Drammen

Målgruppe:

 • Mennesker med psykosesymptomer som kan nyttiggjøre seg av behandling over tid.
 • Aldersspenn mellom 18 og 80 år.

Behandlingstilbudet består av:

 • Individuelle konsultasjoner i poliklinikkens lokaler, hjemme hos pasienten eller andre steder som er hensiktsmessig.
 • Vi anvender både kognitiv og psykodynamisk tilnærming, og vektlegger relasjon i et lengre perspektiv.
 • Utredning og testing.
 • Medikamentell behandling.
 • Samarbeid med andre aktuelle instanser, som for eksempel: psykisk helse i kommunene, fastleger, pårørende, NAV og JMO (Jobbmestrende oppfølging).
 • Vi har hjemmel til å følge opp tvunget psykisk helsevern.
 • Gruppetilbud

Om gruppetilbudene

IMR-gruppe
IMR står for «Illness Management and Recovery», som kan oversettes til «Individuell Mestring og Tilfriskning». Dette er et kurs som gjennomføres i gruppe eller individuelt, og som fokuserer på den enkeltes egne tilfriskningsmål. De 11 ulike emnene gir informasjon og kunnskap som kan bidra til å mestre egne utfordringer, og legger til rette for aktiv deltagelse i behandling for å nå egne mål.

BK-gruppe (basal kroppskjennskap)
Er en gruppe som drives av fysioterapeut med videreutdanning innen denne behandlingsformen. Det er en metode som passer spesielt godt til mennesker med psykiske utfordringer, og som legger vekt på den enkeltes mulighet til å ivareta egen helse og få i gang en endringsprosess.

Psykodynamisk samtalegruppe
Samtalegruppene er tilrettelagt for målgruppen, med tema som berører det å leve med psykiske utfordringer.

Flerfamiliegruppe
Døgnavdelingen og poliklinikken samarbeider om dette tilbudet. Det er en psykoedukativ gruppe, der flere pasienter og deres familier jobber sammen om problemløsninger.

Livssynsgruppe
Gruppetilbud i samarbeide med prest ved Bragernes menighet. Målet er å gi mulighet for å reflektere rundt livssyn, håp, skam og andre grunnleggende tema knyttet til det å være menneske.

Kunst- og uttrykksterapi
Poliklinikken samarbeider med døgnavdelingen om dette tilbudet. Det er mulig å delta individuelt eller i en liten gruppe.

Noen tilbakemeldinger pasienter:

Ung kvinne:
«Man følges tett opp av profesjonelt personell, som også er fleksible med tanke på å tilby ukentlig samtaleterapi også utenfor kontoret i passende og hensiktsmessige omgivelser som for eksempel på en spasertur når det er fint vær eller på en kafé. Ved siden av at personalet både er profesjonelle og kunnskapsrike, og møter deg på en menneskelig og engasjerende måte, er terapitimene på denne måten svært virkningsfulle.

Det er en god atmosfære i hele lokalet. Jeg som pasient føler meg verdsatt, sett og forstått av oppriktig interesserte behandlere og team som hjertelig inviterer meg på ulike behandlingsformer.

Også mine pårørende, som har stor omsorg for meg, føler seg trygge på at jeg er godt ivaretatt på poliklinikken og er svært takknemlige for hjelpen jeg får».

Ung mann:
«Det er bra å ha noen som en kan snakke med, og som følger med på om ting begynner å bli vanskelig».

Ung mann:
«Det er trygt å snakke med noen som kan støtte og hjelpe meg når jeg har det vanskelig. De hjelper meg med å sortere opplevelsene mine, og lytter til meg selv om det er vanskelig for meg å snakke. De er fleksible og kommer oftere til meg når jeg trenger det. De møter meg alltid med respekt, omsorg og støtte når jeg trenger det. Vi kan møtes på kontoret på poliklinikken, hjemme hos meg eller snakke mens vi går en tur.»

poliklinikken

Praktiske opplysninger

 • CRUX Bergfløtt behandlingssenters poliklinikk er en del av det offentlige behandlingstilbudet i Buskerud, og har vanlig refusjonsordning med egenandel og frikort.
 • Fastleger og andre spesialisthelsetjenester må henvise pasienter direkte til oss. Vi er ikke en del av «en-vei-inn».
 • Vi er også registrert i NHN (Norsk helsenett) adresseregister, og tar imot digitale henvisninger og dialogmeldinger:
 • Digital adresse: [CRUX Bergfløtt behandlingssenter] Psykisk helsevern for voksne, HER-id: 135372.

Beliggenhet
Poliklinikken ligger sentralt i Drammen sentrum ved siden av Torget Vest.

Besøksadresse: Hauges gate 24, 3019 Drammen
Postadresse:     Bergflødtveien 69, 3404 Lier

Oppdatert