Gå til innholdet
Poliklinikken ved CRUX Bergfløtt tilbyr behandling til mennesker med sammensatte lidelser hvor psykose er en del av sykdomsbildet. Sammen med pasient og pårørende kartlegger vi ressurser og utfordringer og samarbeider langsiktig for at pasienten skal nå sine individuelle målsetninger. Behandlingen er i hovedsak individuell.
poliklinikken
Vår poliklinikk er lokalisert i Hauges gate 24 i Drammen
Siden 2006 har vi hatt egen godkjent poliklinikk for psykose- og schizofrenibehandling. Også mennesker med tilleggsproblemer som for eksempel rusmisbruk får tilbud hos oss. Målgruppen er i en rehabiliteringsfase av sykdommen og er mellom 18-70 år. Vår poliklinikk skiller seg fra vanlige poliklinikker ved at en vesentlig del av vår virksomhet er ambulant, der konsultasjoner skjer i pasientens hjem eller nærmiljø. 

Vårt behandlingstilbud 
Vi tilbyr tverrfaglige, spesialiserte tjenester i tilknytning til utredning, behandling, rehabilitering og oppsøkende virksomhet. Behandlingen gis individuelt og i grupper.

  • Individuelle samtaler på kontoret, hjemme hos pasienten eller andre steder som er hensiktsmessige
  • Utredning
  • Medikamentell behandling
  • Samarbeide med andre aktuelle instanser som psykisk helse i kommunene, fastleger, pårørende, NAV, JMO (jobbmestrende oppfølging) andre spesialisthelsetjenester m.fl.
  • Vi har hjemmel til å følge opp tvunget psykisk helsevern
  • Gruppetilbud (se eget avsnitt)

Den består av samtaler, samarbeidsmøter, medikamentelle vurderinger og oppfølging. I tillegg gis støtte og veiledning knyttet til bolig, arbeid/skole m.m. Vi har også ulike gruppetilbud som stemmehøringsgruppe, flerfamiliegruppe og aktivitetsgruppe etter behov.

Om gruppetilbudene

IMR-gruppe
IMR står for Illness Management and Recovery og er et kurs/gruppetilbud eller individuelt tilbud som fokuserer på pasientens egne tilfriskningsmål. Det gis undervisning i 11 ulike emner som skal gi pasienten informasjon og kunnskap som kan hjelpe til å mestre egen lidelse og selv ta aktiv del i behandlingen for å nå målene sine.

BK-gruppe (basal kroppskjennskap)
BK står for basal kroppsbevissthet og er en gruppe som drives av fysioterapeut med videreutdanning innen denne behandlingsformen. Det er en metode som passer spesielt godt til mennesker med psykiske utfordringer og som legger vekt på den enkeltes mulighet til å ivareta egen helse og få i gang en endringsprosess.

Psykodynamisk samtalegruppe
Tilrettelagt for målgruppen og med tema som berører det å leve med psykiske utfordringer.

Flerfamiliegruppe
Tilbys i samarbeid med døgnavdelingen. Psykoedukativ gruppe hvor flere pasienter og deres familier jobber sammen om problemløsninger.

Kunst- og uttrykksterapi
Tilbys i samarbeid med døgnavdelingen, enten individuelt eller i en liten gruppe.

Samarbeid
Det er tett samarbeid med fastleger, kommunale psykiatritjenester, ulike døgntilbud på sykehus og DPS-nivå, og andre polikliniske tilbud på spesialisthelsetjenestenivå. Vi legger vekt på et nært samarbeid med psykiatritjenesten i kommunene og distriktets øvrige helsetjeneste.

Praktiske opplysninger
CRUX Bergfløtt sin poliklinikk har vanlig refusjonsordning som andre poliklinikker.
Fastleger og andre spesialisthelsetjenester kan henvise pasienter til vår poliklinikk.

Beliggenhet
Poliklinikken ligger sentralt i Drammen sentrum ved siden av Torget Vest.

Besøksadresse:  Hauges gate 24, 3019 Drammen
Postadresse:     Bergflødtveien 69, 3004 Lier

Oppdatert