Gå til innholdet

Som et ledd i arbeidet med å fase ut kommersielle barnevernaktører i Oslo, inviterte Barne- og familieetaten (BFE) representanter fra Ideelt Barnevernsforum (IB) og Virke til dialogmøte 19.november. - Møtet handlet om institusjonstilbudet, og det ble et svært positivt møte som lover godt, sier seniorrådgiver Asbjørn Sagstad. 

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen. Foto: Sturlason

Sagstad deltok i møtet sammen med blant annet tre andre representanter fra IB sitt arbeidsutvalg.

Profittfritt barnevern i Oslo.
Bakgrunnen for møtet er at det rød-grønne byrådet i Oslo kommune har i sin politiske plattform (2019-2023) et mål om å fase ut de kommersielle aktørene i barnevernet. Når det gjelder institusjonstilbudet, har Oslo kommune i dag rammeavtaler med tre kommersielle konsern om 45 plasser. Avtalene utløper sommeren 2021 og skal etter planen erstattes av plasser i kommunal og ideell regi.

Byråd Inga Marte Thorkildsen har vært sentral i å få på plass målet om avkommersialisering av barnevernet i Oslo. Hun deltok på deler av møtet og fremhevet der enigheten fra september 2019 mellom IB, Landsforeningen for barnevernsbarn, FO, Fagforbundet og Oslo kommune om et profittfritt barnevern, og betydningen av ideelle leverandørers nøkkelrolle i utvikling av barneverntiltak til beste for og i samarbeid med barn og unge.

- Hun varslet dessuten endringer i finansieringsordningen, forteller Asbjørn Sagstad. 

Målet for møtet, som ble utsatt på grunn av pandemien som inntraff, var informasjonsutveksling om utviklingen på institusjonsområdet i Oslo, og drøfting av samarbeid og utfordringer i forbindelse med utfasing av kommersielle leverandører av institusjonsplasser. IB og Virke orienterte om ideelle organisasjoners muligheter for å stå for en større del av institusjonstilbudet, og hvilke målgrupper som er mest aktuelle for ideelle aktører.

Positivt og lovende
Både IB og Virke var tydelige på at ideelle kan ta en større andel av tilbudet som i dag leveres av kommersielle, forutsatt at man får på plass tillitsbaserte avtaler med lav risiko og lang tidshorisont.

- Det var en åpen og god tone i møtet, og en klar opplevelse av at BFE tar de politiske føringene i plattformen på største alvor. Det faktum at byråden selv stilte i møtet, bidro til å gi saken tyngde og legitimitet, sier Sagstad videre.

Det legges opp til nytt møte i januar hvor BFE trolig inviterer de ideelle organisasjonene direkte, deriblant CRUX.   

Noen flere hovedpoeng fra møtet
- Det er behov for at BFE er tydelige på eget tjenestetilbud og behov for tjenester levert av ideelle leverandører. Det vil ta tid for aktørene å planlegge og utvikle tiltak, og tiden fram til juni 2021 er kort.

- Et framtidig samarbeid med ideelle aktører kan utvides til å inkludere tjenester knyttet til kompetansemiljøer, ikke bare levering av enkelttiltak som institusjon, fosterhjem, familietiltak eller hjelp i hjemmet.

- BFE må ha gode basistilbud for alle målgrupper, og selv ha beredskap for å ivareta bistandsplikten.

Oppdatert