Gå til innholdet
Kunne du tenke deg en meningsfull oppgave på fritiden? Her er det bruk for deg enten du ønsker å bruke mye eller litt tid, din formelle fagkompetanse eller ønsker å lære noe nytt.
WP_20160810_035
Vil du bli med oss på tur?
Oppfølgingssenteret skal være et treffsted med aktiviteter og tilbud om hjelp på ulike områder. Det skal være rusfritt på senteret og sammen skal deltakere, ansatte og frivillige bidra til dette. Kjernen i det frivillige engasjement er samvær, samtaler, nettverksbygging og aktiviteter for og med deltakerne. Vi ønsker et miljø som er trygt, støttende og oppmuntrende. Et miljø som ser mulighetene hos den enkelte. Det skal fokuseres på den enkeltes ressurser og behov, og tilrettelegge aktiviteter ut ifra disse.

Frivillige medarbeideres rolle
Frivillige medarbeidere er viktige ressurser i arbeidet som fyller ulike roller; bidra til å skape et godt miljø på senteret, øke tilgjengeligheten og allsidigheten i aktivitetstilbudet samt være en viktig ressurs i å etablere kontakter utenfor miljøet.

Som frivillige medarbeidere forventes det at du er til stede og står til rådighet for deltakeren som det menneske du selv er. At du følger deltakeren med medmenneskets oppmerksomhet, at du ser og hører ham eller henne, og evner å inngå i en nærværende dialog med hovedvekt på her-og-nå situasjonen. Det er viktig å understreke at både ansatte og frivillige er ”gjester” i deltakerens liv. Vi er derfor varsomme med å spørre om personlige forhold som ikke deltakeren selv inviterer oss inn i.

Vi ønsker også frivillige som ikke nødvendigvis går inn i miljøet, men som på andre måter ivaretar viktige funksjoner i og rundt virksomheten.

Oppfølging av frivillige
Frivillige medarbeidere gis tilbud om innføringssamtale, veileding og oppfølging. Det forventes av våre medarbeidere at de har en bevissthet om egen motivasjon for å engasjere seg i virksomheten og er lojale ovenfor virksomheten og dens verdigrunnlag. For øvrig vises det til ”Erklæring om medarbeiderskap og taushetsplikt” som alle frivillige må underskrive.

Oppstart og avslutning
Når et frivillig engasjement starter opp, innhold i tjenesten, hyppighet og tidsbruk avtales med virksomhetsleder. Når et frivillig engasjement avsluttes avtales også med virksomhetsleder. Dersom det blir avdekket forhold som vanskeliggjør et frivillig engasjement ved CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter kan tiltaksleder ta initiativ til drøftingsmøte om engasjementet skal avsluttes.

Ta kontakt!
Ønsker du mer informasjon, eller vil du komme innom for en prat? Ta gjerne kontakt med oss!

Oppdatert