Gå til innholdet

CRUX gir full tilslutning til utvalgets definisjon av ideelle aktører, som innebærer at den øverste organisasjonen i konsernet må være et sosialt formål.

Generalsekretær Helmuth M. Liessem mener Avkommersialiseringsutvalgets arbeid kan være et skritt i riktig retning for ideelles rammebetingelser

Avkommersialiseringsutvalget ble nedsatt av regjeringen i 2022 for å utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut av offentlig finansierte velferdstjenester.

- Vårt overordnede inntrykk er at utvalget har gjort en solid jobb med en krevende oppgave, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.

CRUX har deltatt på flere møter med Avkommersialiseringsutvalget, sammen med en rekke representanter fra ideell og frivillig sektor.

Denne våren har delrapport én av to vært ute på høring. CRUX har levert høringssvar til den første rapporten NOU 2024: 1 Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører.

Utvalget har utredet to problemstillinger:
  • Definisjon av en ideell aktør
  • En registerløsning for ideelle velferdsleverandører

Definisjon av ideell aktør
I høringsinnspillet gir CRUX full tilslutning til den foreslåtte definisjonen:

(1) Som ideell velferdsaktør forstås en sammenslutning, stiftelse eller annen juridisk person registrert i Enhetsregisteret og som etter vedtektene eller liknende dokument

a. har et ideelt formål. Med ideelt formål forstås et sosialt formål til fellesskapets beste. Økonomisk fortjeneste for en sammenslutnings deltakere eller eiere anses ikke som ideelt formål.

b. bare kan bruke direkte eller indirekte overskudd fra virksomheten som ledd i egen virksomhet eller på en måte som samsvarer med det ideelle formålet.

c. ved omdanning, salg eller nedleggelse bare kan bruke kapitalen på en måte som samsvarer med det ideelle formålet.
 

(2) Dersom den ideelle velferdsaktøren tilhører en gruppe aktører under felles ledelse ellereierskap, må den øverste aktøren være en forening eller stiftelse, med et ideelt formål. Ingen aktører i en slik gruppe kan ha kommersielle eiere.
 

(3) Offentlige myndigheter kan ikke ha bestemmende innflytelse i den ideelle velferdsaktørens styrende organene

CRUX påpeker samtidig viktigheten av at også ideelle må kunne drive med noe overskudd, for å ha risikokapital, kunne drive fagutvikling og innovasjon, samt forvalte eiendom. Ideelle tar en betydelig risiko ved kontraktsinngåelser, og får ikke dekket underskudd. 

Eventuelle overskudd bør kunne disponeres fritt innenfor formålet, og ikke bindes opp til sektor. Vi sier også at ideelle må kunne drive noe kommersiell aktivitet som bidrar til det sosiale formålet, slik som oppfølgingssentrene gjør.

Registerløsning for ideelle
Avkommersialiseringsutvalget foreslår også en registerløsning, og at denne kan administreres innenfor en eksisterende ordning slik som Frivillighetsregistret eller Enhetsregistret.

CRUX støtter en slik ordning, og mener den bør være frivillig og bygges på eksisterende dokumenter.

CRUX mener også at opplysningene bør revideres årlig, for å sikre at aktørene driver i tråd med definisjonen.

- NOU-en kan være et riktig skritt på veien til å sikre de ideelle leverandørene mer forutsigbare rammebetingelser, og gi et tydeligere handlingsrom for reserverte konkurranser, sier Helmuth M. Liessem.

LES VÅRT HØRINGSSVAR HER 

Oppdatert