Gå til innholdet

«Pilegrimer langs samme vei» er et samarbeid mellom fem virksomheter i CRUX og kirkene lokalt. Med ukentlig gåtrening og jevnlige temasamlinger, skal deltakerne forberedes til en pilegrimsvandring som skal gå over 3-6 dager. 

 
Bildet er fra en pilegrimsvandring som CRUX Huset arrangerte i 2018

Prosjektet har mottatt kr. 480.000,- i tilskudd fra Kirkerådet, fra prosjektmidler som det var svært mange søkere til. 

Mange “faller mellom stoler” og lever i utenforskap, der de ekskluderes fra arbeids- og samfunnsliv. Undersøkelser viser at de som var i utsatte og sårbare livssituasjoner før koronapandemien, har fått en tyngre bør å bære. Det er også flere som sliter. Det er behov for lokalt engasjement og frivillig innsats for å skape arenaer og felles aktiviteter som kan legge grunnen for inkludering, aktive medborgerskap for alle og bærekraftige, gode samfunn. Et samarbeid mellom menigheter og CRUX mestring og fellesskap, kan bidra til dette. Prosjektet er åpent for alle, uansett tro og religiøs tilknytning.

Hva innebærer prosjektet?
Det skal settes i gang ukentlig gå-trening og jevnlige temasamlinger med undervisning i relevante tema for pilegrimsturen. Tema som: førstehjelp, kosthold, tur-utstyr, praktisk planlegging, praktiske ferdigheter, konflikthåndtering, samt pilegrimsvandringenes historie blir belyst. Praktiske ferdigheter vil eksempelvis være å pakke tursekk, sette opp telt og lage bål. Det kan gi stor mestringsopplevelse å føle seg trygg på dette. På pilegrimsvandringen er det også rom for å reflektere åndelig, i henhold til tradisjonell bruk av pilegrimsvandring, men på måter som inkluderer alle. 

Hvem står bak prosjektet?
«Pilegrimer langs samme vei» er et større, unikt samarbeidsprosjekt mellom fem oppfølgingssentre i stiftelsen CRUX og fem menigheter/fellesråd i Den Norske Kirke.

Fra stiftelsen CRUX er disse virksomhetene med:

  • CRUX Huset oppfølgingssenter (Tromsø)
  • CRUX Jarlegården oppfølgingssenter (Steinkjer)
  • Crux oppfølgingssenter (Sandnes)
  • CRUX Barm oppfølgingssenter (Hamar) 
  • CRUX Tilja oppfølgingssenter (Skien).

Fra menighetene/fellesrådet er det henholdsvis:

  • Grønnåsen menighet (Tromsø)
  • Steinkjer kirkelige fellesråd
  • menighetene i Den Norske Kirke i Skien
  • Gand menighet (Sandnes)
  • Hamar menighet 

Hvor rekrutteres deltakere til prosjektet?
Rekruttering av deltakere til prosjektet vil foregå gjennom menighetene og blant deltakere på oppfølgingssentrene. Det vil gjøres kjent via sosiale medier og lokale meder, og i gudstjenester. Det vil bli gitt informasjon om prosjektet i de fengslene som CRUX samarbeider med, hos Friomsorgen, på rusbehandlingsinstitusjoner og hos NAV og kommune som ofte henviser aktuelle deltakere til CRUX.

Hva kan samarbeidet føre til?
Samhandlingen kan åpne for at prosjektdeltakere ser muligheter til å engasjere seg på hverandres arenaer, som deltakere eller frivillige. Nye bekjentskap og vennskap kan bidra til livskvalitet, tiltrengt sosial kapital og oppdagelser av at vi alle i bunn og grunn er i samme båt.  Noen steder kan prosjekt Pilegrim være en god start som vil kunne bane vei for andre, nye samarbeidstiltak for menigheter og oppfølgingssentrene i CRUX.

Oppdatert