Gå til innholdet
Vi er opptatt av samarbeid for å gi et best mulig tilbud til våre brukere. 
2
Vi deltar i ansvarsgrupper rundt den enkelte bruker 1-2 ganger pr. år. I disse gruppene sitter pårørende, primærkontakter fra boligene, lærere og representanter fra spesialhelsetjenesten osv. Vi trekkes også med når det lages individuelle planer (IP) for den enkelte bruker.

Samarbeid med pårørende
Foreldre/pårørende inviteres til foreldemøte årlig. Vi er ellers i nær dialog med de foresatte gjennom hele året, for å følge opp og jobbe mest mulig i samme retning som i hjemmet. Vi inviterer også til fest to ganger i året hvor alle pårørende og primærkontaktene i bolig blir invitert.

Andre samarbeidspartnere 
Ellers har virksomhetsleder samarbeid med andre virksomhetsledere i samme etat i kommunen. Vi har også kontakt med Lund menighetz, som CRUX Torridalsveien sokner til. Her blir vi invitert til jul- og påskevandring og tilrettelagte gudstjenester.
Oppdatert