Gå til innholdet

 - Direktør i Bufdir Marit Trommald kom med nye signaler om institusjonsbarnevernet, som det er nyttig for oss i CRUX å kjenne til når nye avtaler ifølge Trommald skal på plass neste år, sier seniorrådgiver i CRUX, Asbjørn Sagstad. Han representerte Ideelt Barnevernsforum (IB) under høringen.

Asbjørn Sagstad sitter i arbeidsutvalget til Ideelt Barnevernsforum og deltok på høringen.

Riksrevisjonen har utført en undersøkelse om statlige barnevernsmyndigheter sikrer det beste for barna i barneverninstitusjoner. Kontroll- og konstitusjonskomiteen inviterte til en høring om denne rapporten 16.november. Det var i denne høringen at direktør i Bufdir Mari Trommald trakk frem disse poengene som er nye siganler:  

Må gjøre endringer i avtalestrukturen
Trommald trakk frem at det nå er flere barn med omfattende og sammensatte behov, som gjør at kommunene i økende grad etterspør institusjonstilbud med høyere bemanningsfaktor enn det som ligger i dagens rammeavtaler. Hun sa at det i mange tilfeller ikke er nok samsvar mellom det kommunene etterspør i forhold til institusjonsplasser og dagens avtalestruktur. Det gjør det nødvendig å se på endringer i dette når nye avtaler skal på plass i løpet av 2021.

Bygge mer robuste institusjoner
Direktøren i Bufdir trakk frem at det er behov for økt fleksibilitet, stabilitet og langsiktighet i de nye avtalene. Er det behov for å skjerme et barn i en periode, bør det skje innenfor rammen av den enkelte institusjon, i stedet for å flytte barnet ut av institusjonen og inn i et enetiltak. Da trengs det mer robuste institusjoner med høy kompetanse som kan ivareta et større spekter av utfordringer. Det vil skape stabilitet og kontinuitet for barnet og forebygge utilsiktede flyttinger.

Behov og kapasitet må gjennomgås
- Vi må og se på om kapasiteten og dimensjoneringen av dagens tilbud er riktig innrettet i forhold til behovene kommunene etterspør, uttalte Trommald. I flere innlegg fra kommunerepresentanter kom det frem at kommunene i mange tilfeller har for få valgmuligheter ved plasseringer. Ofte har de bare ett valg. Det øker risikoen for feilplasseringer og utilsiktede flyttinger.

IBs synspunkter
IB bekreftet og underbygget beskrivelsen fra Trommald og kommunene om nødvendigheten av å endre dagens avtalestruktur. De stilte også spørsmålstegn om dagens tilbud er godt nok dimensjonert og differensiert. Videre benyttet IB anledningen til å flagge synspunktet om at midler bevilget til institusjonsbarnevern (felleskapets midler) uavkortet bør komme tjenestene og barna til gode. Med det mener IB at disse tjenestene som hovedprinsipp bør drives i offentlig og ideell regi i et partnerskapspreget samarbeid.

Det er ventet at kontroll- og konstitusjonskomiteen vil avgi sin innstilling i saken medio desember.

I tillegg til IB, var disse bidragsytere på høringen: Landsforeningen for barnevernsbarn, Barneombudet, Stendi, FO, Fagforbundet, Barnevernpedagogene i Akademikerforbundet (BiA), KS, Bufetat og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Her kan du se høringen.

Oppdatert