Gå til innholdet

Da generalsekretær Helmuth M. Liessem møtte leder for det regjeringsoppnevnte Barnevernsinstitusjonsutvalget, Erik Stene, og leder for sekretariatet, Henriette Lunde, ga han innspill om hva CRUX mener er avgjørende momenter for et mer robust og formålstjenlig barnevern i fremtiden.  

Henriette Lunde, Erik Stenersen og Helmuth M. Liessem

Barnevernsinstitusjonsutvalget ble oppnevnt av regjeringen 22. juni 2022. Utvalget skal utrede institusjonsbarnevernet og gi tydelige forslag til endringer som gjør at barn som i dag blir flyttet til institusjon, får bedre hjelp. I oktober 2023 skal de avgi en NOU med endelige tilrådninger.

-Det var et veldig godt møte med utvalgsledelsen, der vi fikk komme med innspill på det CRUX mener er avgjørende momenter for et mer robust og formålstjenlig barnevern i fremtiden. Noe av det jeg løftet fram var behovet for å sikre en fleksibilitet i tjenestene slik at barn og unge kan få tilpasset oppfølging, både faglig og bemanningsmessig, underveis i institusjonsoppholdet. Vi diskuterte også behovet for oppfølging etter endt institusjonsopphold der vi kan tilby samtaler, veiledning, aktivisering og eventuelt også dagtilbud i en overgangsfase, sier Liessem.

De var også innom en rekke andre tema, som rammebetingelser for sektoren, finansieringsordninger, målgruppedifferensiering og behov for oppfølging knyttet til psykisk helse. 


-Ikke minst var vi innom at tjenestene må organiseres ut fra ungdommens behov og ikke hindres av overgangsproblematikk mellom stat og kommune eller barnevern og psykisk helse. Det ble givende samtale med en engasjert og lyttende utvalgsleder, avslutter Liessem.
Oppdatert