Gå til innholdet
Våre ansatte har bred faglig kompetanse og en felles forankring i måten å møte mennesker på. Vi arbeider ut i fra metoder som hjelper oss å møte brukerne som aktive samarbeidspartnere, det vil si at strategier og mål diskuteres med den enkelte.
sykling i skoegen
Vi ønsker å finne ressursene i hver enkelte
Kjernen i arbeidet er samtaler, nettverksbygging og aktiviteter for og med deltakerne der vi fokuserer på deltakernes egne ressurser. Tiltaket handler om rehabilitering av personer, men har også en terapeutisk funksjon gjennom kognitive program og ved målrettet og strukturert arbeid.

På CRUX Jarlegården oppfølgingssenter har vi fokus på å bli kjent med personen ”bak problematikken”, på ressursene i den enkelte og på å ta frem det positive. Trygghet, ærlighet og gjensidig respekt for hverandre, er en viktig forutsetning for å kunne starte en prosess sammen.

I CRUX har oppfølgingssentrene en felles forankring i måten å møte deltagerne på. Alle er faglig oppdaterte på deltakerorienterte og helhetlige fremgangsmåter. Vi arbeider målbevisst med å opprettholde kompetansen ved å delta i prosjekter, kurs og seminarer. 

Stiftelsen CRUX sitt oppfølgingsarbeid har et helhetlig fokus. En tverrfaglig arbeidsgruppe i CRUX har utviklet «Arbeidshjulet» som er en deltakerorientert metode. Den sikrer helhetlig, individuell og systematisk oppfølging innen områdene: Bolig, økonomi, familie/nettverk, aktivitet og helse. Vi fikk støtte av helsedirektoratet til å utvikle metoden. 

Arbeidshjulet
Metoden er faglig forankret i empowerment, recovery, salutogense og sence of coherense, SOC (Antonovsky), samt traumebevisst omsorg. Arbeidshjulet er godt egnet for kartlegging, bevisstgjøring, motivering og oppfølging i henhold til individuelle mål. Metoden ble tatt i bruk ved alle CRUX oppfølgingssentre i 2019. 

Den metodiske tilnærmingen er individuelle samtaler, grupper, aktiviteter og fellesskapsbyggende tiltak. Målsettingen er å styrke den enkeltes selvbilde, bedre sosiale ferdigheter og bidra til økt mestring hos mennesker som er i en sårbar fase i livet.

Vi arbeider tett sammen med våre deltakere. De uttrykker ulike behov, og det lages individuelle avtaler om innholdet i oppfølgingen. De fleste har egne ansvarsgrupper hvor også våre ansatte kan delta dersom det er ønskelig.

Oppdatert