Gå til innholdet
lek-_082_1
CRUX foreldre og barn - Solstrand er et frivillig hjelpetiltak i Haugesund for vanskeligstilte gravide og småbarnsforeldre med ulike hjelpebehov, der barna er i alderen 0-6 år. Her kan du bo med familien din og få hjelp til å utvikle foreldreferdigheter, slik at barnets omsorgssituasjon er god nok. Senteret er døgnbemannet hele året. 

Vi fokuserer på å styrke relasjonen og samspillet mellom foreldre og barn, slik at barnets behov for tilknytning og utviklingsmuligheter ivaretas.

Hvordan søker man om plassene hos oss? 
Det er kommunal barneverntjeneste som søker Bufetat region vest om opphold hos oss, som et hjelpetiltak for barnefamilier (jf. Bvl §4-4, 2.ledd). Vi blir deretter kontaktet av Bufetat region vest, som vi har driftsavtale med. Det er de som tar stilling til hvem som skal få plass hos oss. 

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Barnevern
CRUX er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet. Vi tilbyr et bredt spekter av omsorg- og behandlingstilbud:

  • Barnevernsinstitusjoner 
  • Fosterhjem og besøkshjem
  • Sentre for foreldre og barn 
  • Hjelpetiltak i hjemmet
  • Oppfølgingstilbud til ungdom.

CRUX tjenester innen andre fagfelt
Stiftelsen CRUX driver også tjenester innen:

  • Psykisk helsevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Aktivitetshus for mennesker med psykisk utviklingshemming.

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og tydelig verdiprofil.

"Det finnes alltid muligheter"
(slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(kjerneverdier)

Oppdatert