Gå til innholdet
Institusjonen er fleksibel og arbeider etter de metoder som forskning viser gir best effekt. Kompetanseheving foregår kontinuerlig hos oss. 
priscilla-du-preez-nf8xhlmmg0c-unsplash

 De bærende faglige retninger i arbeidet vårt er basert på:

  • Utviklingspsykologi
  • Traumebevisst omsorg
  • Systemteori
  • Styrke- og løsningsfokusert tilnærming

Metodisk arbeid
"Standarisert forløp" er en nasjonal føring for hvordan det skal arbeides i ulike faser under institusjonsoppholdet. Mye av vår praksis internt og eksternt er knyttet opp mot denne.  

Ungdommens hovedkontakt på Rostad utarbeider halvårlige handlingsplaner som beskriver hvordan personalet skal jobbe for å nå prioriterte utviklingsmål. Planene utarbeides etter tiltaks- og omsorgsplaner fra kommunene/BUF-etat som oppdragsgiver, kartlegging av risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, og de ansattes observasjoner av ungdommen i institusjonen.

Innvolvering i planarbeid
Miljøterapeutisk arbeider vi etter mål, gjennom et målhierarki, som består av:
1) Tiltaksplan/omsorgsplan
2) Handlingsplan (halvårlig)
3) Kortsiktige mål for miljøterapien (ukentlig).

Ungdommene og deres familier skal inkluderes i arbeidet med handlingsplanene i så stor grad som det lar seg gjøre. Vi tilstreber reell brukermedvirkning og enighet om mål og prioriteringer.

Systematisk planlegging av miljøterapi skjer hver mandag og fredag når ansatte går av, og kommer på vakt. Sammen med løpende veiledning, og faste ukentlige møtepunkter, ledes denne av avdelingsleder.

Møter
Hver uke gjennomføres det fagmøter for personalet, hvor ulike fagtema, retningslinjer og eller annen informasjon deles og drøftes. Fagrådgiver ved institusjonen leder disse møtene.

I tillegg har vi månedlige avdelingsmøter hvor vi setter av god tid. Hvert halvår har avdelingene også samlinger med fagprogram som går over to dager.

Miljøterapi
Miljøterapien vektlegger struktur og grunnleggende ferdigheter som god døgnrytme, og opplæring praktiske og sosiale ferdigheter, som morgen- og kveldsvaner, hygiene, rydding og vasking inkl klesvask, og andre sosiale ferdigheter som kommunikasjon.


Skoletilbud
Skolegang er en grunnleggende del av ungdommenes utvikling. Vi vektlegger å tilrettelegge for å skolegang og sikre at ungdommene gis den opplæringen de har behov for og krav på.

Brukermedvirkning
Brukermedvirkning er et bærende element som vi tilstreber å praktisere løpende. I tillegg utøves brukermedvirkning gjennom husmøter som er ungdommenes møte på avdelingen, ansvarsgruppemøter og utforming av plandokumenter.

Foreldresamarbeid
Vi legger vekt på foreldresamarbeid, og ønsker å bidra til en god foreldrepraksis både under ungdommenes opphold på Rostad, og etterpå.

I enkelte saker benytter vi oss av familieråd, som er et tiltak i regi Bufetat. De stiller med en person som skal hjelpe å koordinere familieressurser mot konkrete mål og ønsker som er ytret fra ungdommen.  

Når ungdommen skal flytte for seg selv
Rostad har som oppdrag å utvikle ungdommene til selvstendighet mot et voksenliv/tidlig voksenliv. Vi må derfor ha et perspektiv på tiden etter oppholdet på Rostad, og skal ha fokus prosesser fram mot utskriving. Vi disponerer fire treningshybler som ligger i tilknytning til avdelingene. 

Vi skal ha en rolle i oppfølging av ungdommer etter fylte 18 år, eller etter utflytting gjennom både å formidle det vi vurderer som ungdommens fremtidige behov og praktisk bistand. Det er et mål om å sikre ungdommen individuelt tilrettelagte tilbud ved utskriving, som utformes i samarbeid med barnevern og den enkelte ungdom.

Oppdatert