Gå til innholdet
CRUX Bergfløtt behandlingssenter er et godt sted å være når en trenger det.
flyer forlag2-3
Pasienten har innflytelse på behandlingen.                    (Ill.foto)
En innleggelse hos oss innebærer nødvendig utredning og kartlegging, et vidt spekter av behandlingsmuligheter, undervisning, konkret tilrettelegging, hjelp og støtte. Dette foregår i hyggelige omgivelser, hvor den rolige atmosfæren fra en tidligere veldreven landbrukseiendom er kombinert med dagens krav til trivsel og funksjon. 

Vi ønsker å møte hver pasient med:
  • Håp og tro på at endring er mulig
  • Respekt, toleranse og realistisk forventning
  • Tid og tålmodighet

Målsetting
Gjennom høy faglig kompetanse, brukermedvirkning, utstrakt samarbeid med øvrig hjelpeapparat, tid, tålmodighet og realistisk forventning er det vår målsetting at pasienten og familien opplever bedring og økt mestring, og å legge et grunnlag for positiv endring av livssituasjonen.

Oppholdet skal bidra til et mindre symptomtrykk og bedre mestring av symptomene, økt forståelse og kunnskap om seg selv og lidelsen, økt evne og større mulighet for å mestre eget liv, samt å bidra til at familien får økt mulighetene til å bidra til pasientens beste.

Målsettingen for et opphold vil være individuell. Vi legger stor vekt på å gi pasienten, ut fra dennes forutsetninger, avgjørende innflytelse på egen behandlingsprosess.

Våre tilbud
Vi har en døgnenhet med 12 plasser for unge, og en poliklinikk for alderspennet fra 18–65 år. Behandlingen gis primært på frivillig grunnlag, men institusjonen er også godkjent for behandling under tvungent psykisk helsevern.

Mange av pasientene har behov for langvarige og sammensatte tjenester. Dette dekkes gjennom fleksible og varierte tiltak under oppholdet. Det er tett samarbeid mellom egen døgnenhet og poliklinikk, og med andre deler av  spesialisthelsetjenesten i regionen, kommunehelsetjeneste, NAV og andre etater.

Kompetanse

På CRUX Bergfløtt behandlingssenter har vi høyt kvalifisert helsepersonell med lang erfaring. I tillegg til psykiater, psykologer og spesialsykepleiere er ansattegruppen bredt sammensatt med spesialutdanning. Dette sikrer høy kvalitet og variasjon i de ulike behandlings- og aktivitetstilbudene.

Det finnes alltid muligheter

Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og implementert i et felleskap i stiftelsen CRUX. 

Brukermedvirkning

Vi legger stor vekt på å legge til rette for pasientens medvirkning i planleggingen av og under behandlingen. For å sikre at pasientens stemme blir hørt har vi: Egen tillitsvalgtordning for pasientene, faste pasientmøter, forslagskasse og systematiske undersøkelser om brukertilfredshet

Beliggenhet
Døgnenheten ligger i landlig omgivelser i Lier kommune i Buskerud.

- I rundkjøring ved Lierbyen: Kjør mot Egge.
- Ta av til venstre etter ca. 500 meter opp Bergflødtveien (skiltet)
- Kjør ca. 2,5 km (hold til høyre dersom du er i tvil)

Poliklinikken ligger i Drammen sentrum. 

Oppdatert