Gå til innholdet
Ønsker du en meningsfull oppgave på fritiden? Du er velkommen til å jobbe som frivillig ved CRUX Vindfanget oppfølgingssenter. Vi har bruk for deg, enten du ønsker å bruke mye eller litt tid. Du kan bidra inn med din formelle fagkompetanse, eller kanskje ønsker du selv å lære noe nytt? Du kan komme på tidspunkt som passer best for deg, eller ha faste avtaler.
trond-frivillig
Det er meningsfullt og trivelig å være frivillig medarbeider hos CRUX Vindfanget. 
For å drifte CRUX Vindfanget oppfølgingssenter er vi avhengige av frivillig arbeidskraft. Kjernen i det frivillige engasjement er:
  • Samvær
  • Samtaler
  • Nettverksbygging 
  • Aktiviteter for og med deltakerne. 

Det fokuseres på den enkelte deltakers ressurser og behov, og å tilrettelegge aktiviteter ut fra dette. Vi ønsker et miljø som er trygt, støttende og oppmuntrende, og som ser mulighetene hos den enkelte. 

Vi ønsker også frivillige som ikke nødvendigvis går inn i miljøet, men som på andre måter ivaretar viktige funksjoner i og rundt virksomheten

Forventninger til frivillige medarbeidere
Som frivillige medarbeidere forventes det at du er til stede og står til rådighet for deltakeren som det menneske du selv er. At du følger deltakeren med medmenneskets oppmerksomhet, at du ser og hører ham eller henne, og evner å inngå i en nærværende dialog med hovedvekt på her-og-nå situasjonen. Det er viktig å understreke at både ansatte og frivillige er ”gjester” i deltakerens liv. Vi er derfor varsomme med å spørre om personlige forhold som ikke deltakeren selv inviterer oss inn i.

Oppfølging av frivillige
Frivillige medarbeidere gis tilbud om innføringssamtale, veileding og oppfølging. Vi forventer at våre medarbeidere har en bevissthet om egen motivasjon for å engasjere seg, og er lojale overfor virksomheten og dens verdigrunnlag. Alle frivillige skriver under ”Erklæring om medarbeiderskap og taushetsplikt”.

Oppstart og avslutning
Når et frivillig engasjement starter opp, avtales innhold i tjenesten, hyppighet og tidsbruk med virksomhetsleder. Når et frivillig engasjement avsluttes, avtales også med virksomhetsleder.

Ta kontakt!
Ønsker du mer informasjon, eller vil du komme innom for en prat? Ta gjerne kontakt med virksomhetsleder.
Oppdatert