Gå til innholdet
Døgnklinikken har 15 plasser for unge med rusmiddelproblemer. Vi tilbyr utredning og behandling til mennesker som ønsker varige og positive endringer knyttet til rusmiddelbruk.
tbr_8384
Vi tilrettelegger for aktiv deltakelse i et rusfritt fellesskap.                                            (Ill.foto)
Målgruppe
Våre pasienter kan være fra 18 til 30 (35) år, men vi har et særlig ansvar for å prioritere pasienter under 25 år. Behandlingen er på frivillig grunnlag.

Pasienter som henvises til døgnklinikken skal kunne nyttiggjøre seg en behandlingshverdag med mye aktivitet, et innholdsrikt ukeprogram og gruppebehandling. Pasienter med store atferdsvansker, eller som har behov for et sterkt tilrettelagt opplegg og/eller omfattende medisinering, faller utenfor målgruppen.

Vårt tilbud
Vi vet at trygge behandlingsrelasjoner over tid er en viktig faktor i endringsarbeid. I døgnklinikken tilrettelegger vi også for positivt samspill pasientene imellom, slik at pasientene kan gi og få mye god støtte av hverandre.

God miljøterapi gir rom for personlig vekst. Vårt ukeprogram har faste rammer og struktur. Regler og rutiner har ikke nødvendigvis verdi i seg selv, men tydelighet og forutsigbarhet innenfor vårt døgntilbud skaper trygghet. Mange er helt avhengige av denne tryggheten for å kunne jobbe med vanskelige temaer og bearbeide traumer.

Gjennom uken deltar pasienten i morgenmøter, undervisningsgrupper, temagrupper, manns- og kvinnegrupper, trening med blant annet yoga og spinning ulike aktivitetsdager, oppgaver knyttet til måltider og annet praktisk arbeid. Det gis oppfølging fra hovedkontakt i avdelingen, psykologsamtaler og kontakt med eget nettverk. I ukeprogrammet tilrettelegges det også for fysisk aktivitet i vårt nærområde.

Varighet
Varigheten på behandlingsoppholdet er individuell. Mange pasienter trenger mer enn noen få måneder for å få hjelp med sine vansker. Vi tilrettelegger for en gradvis overføring til egen bolig og har et langsiktig perspektiv på behandling og oppfølging i etterkant av innleggelsen. Hver enkelt får tilbud om Individuell plan (IP) og vi definerer tidlig antatt utskrivningsdato. Det gjør innhold og lengde på oppholdet mest mulig forutsigbart for pasienten.

Samarbeid
Vi samarbeider tett med fastleger, Nav sosial og Nav stat, samt andre deler av spesialisthelsetjenesten. Flere pasienter står uten gode nettverk rundt seg. De har ofte svært dårlig økonomi, mangler gjerne bosted og utdannelse, og de trenger kunnskap om hva slags jobber og støtteordninger de eventuelt kan sikte seg inn mot. Samarbeid med hjemkommune og øvrig spesialisthelsetjeneste er ofte helt nødvendig. I Individuell plan (IP) sammenfattes pasientens målsettinger og det fremkommer i planen hvordan ansvarsfordelingen skal være.
Oppdatert