Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet, med lang erfaring og fokus på høy faglig kompetanse. Vår oppgave er å gi barna og ungdommene en trygg hverdag med omsorg, medvirkning og utviklingsmuligheter.  
08a7334_highres
Illustrasjonsfoto
Barnevernsvirksomhetene i CRUX gir et bredt spekter av omsorgs- og behandlingstilbud til barn, ungdom og familier i utsatte og sårbare livssituasjoner. Vi driver i samarbeid med, og på oppdrag fra, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og flere kommuner. 

Institusjoner
CRUX driver flere barnevernsinstitusjoner i Norge:
CRUX Solstrand barnevernsenter (Haugesund, Karmøy, Stord)
CRUX Bokn bufellesskap (Haugesund)
CRUX Styve Gard (Bergen, Evanger, Voss, Nesodden)
CRUX stiftelsen Rostad (Inderøy)
CRUX Moholt bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger (Trondheim)

CRUX tilbyr tjenester innenfor hele tiltakskjeden i barnevernet. Vi driver ordinære institusjoner for ungdom, foreldre og barn senter og institusjon for enslige mindreårige flyktninger, fosterhjem, beredskapshjem, hjemmebaserte hjelpetiltak og ettervern til ungdom.

Hjemmebaserte tiltak 
CRUX oppfølging OsloCRUX Styve Gard, CRUX Solstrand barnvernsenter, CRUX Bokn bufellesskap tilbyr hjemmebaserte tiltak overfor ulike aldersgrupper. Det dreier seg om to typer oppfølgingstiltak:

1. Hjelpetiltak i hjemmet der det er problemer knyttet til atferd, rus, kriminalitet, psykisk helse og/eller forhold i hjemmet

2. Oppfølging av ungdom som har bodd på institusjon og som bor eller skal ut i egen bolig.

Fosterhjem
Vi rekrutterer, gir opplæring og oppfølging av forsterkede fosterhjem med utgangspunkt i en nasjonal avtale som ble inngått med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i 2012.
Les mer om våre fosterhjemsavdelinger:
CRUX fosterhjem nord (Tromsø)
CRUX Solstrand barnevernsenter (Rogaland)
CRUX Styve Gard (Hordaland)
CRUX Bokn bufellesskap (Rogaland)

Beredskapshjem
Vi tilbyr beredskapshjem på oppdrag fra Bufetat, hvor vi gir omsorgstilbud til barn i alderen 0-18 år i akuttsituasjoner.

Foreldre & Barn
CRUX Foreldre og Barn er et tilbud til vanskeligstilte gravide og småbarnsforeldre med ulike hjelpebehov, som vi driver på oppdrag fra Bufetat. 

Høy faglig kompetanse
CRUX har mange års erfaring fra barnevernsfeltet. Vi erfarer at det nytter. Unge mennesker som strever med omfattende og sammensatte vanskeligheter får erfare nytt livsmot og tro på egne muligheter. 

Høy faglig kompetanse, anerkjente metoder og behandlingsmodeller brukes i kombinasjon med erfarne, trygge voksenpersoner med et personlig engasjement. Over 70 prosent av våre ansatte har høyere utdanning. Virksomhetene kjennetegnes av stor stabilitet både blant ansatte og i ledelsen.

Kunnskap kombinert med:
  • personlig engasjement
  • innlevelse
  • tålmodighet
  • dyp respekt for enkeltmennesket skaper et godt grunnlag for vekst og utvikling.

Våre oppdragsgivere
Vår hovedsamarbeidspartner og -oppdragsgiver er Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) i ulike regioner, men vi driver også på oppdrag fra kommuner.

I tillegg til institusjonstilbudet utføres det tilleggsoppdrag for Bufetat og kommunale barneverntjenester.

Vil du vite mer?
  • Les mer om virksomhetene ved å klikke på menyen øverst til høyre. 
  • Virksomhetene er en del av seksjon barnevern og helse i stiftelsen CRUX, som ledes av seksjonssjef Nora Blaasvær (tlf. 995 53 052) ved hovedkontoret i Oslo.
Oppdatert