Gå til innholdet

Statsrådene Audun Lysbakken og Rigmor Aasrød ønsket samtale om ”bruk av anbud innenfor barnevern og rusomsorg”.

Oppslag fra Bergensavisen 25.juni 2011
24.mai var Kirkens Sosialtjeneste invitert til to timers møte, sammen med Kirkens Bymisjon og Garnes Ungdomssenter i Bergen. – Vi fikk presentert og diskutert viktige saker som vi har på hjertet i Kirkens Sosialtjeneste, og som gjelder for hele det ideelle feltet. Begge statsrådene var opptatt av de ideelle organisasjonenes situasjon og sa seg enige i at de ideelle har en viktig rolle som samfunnsaktør, forteller generalsekretær Helmuth M. Liessem.

I tillegg til statsrådene var direktøren i Helse Bergen HF, lederne for Bergen og Hordaland LO, Bufetats direktør i region vest, samt regionale og lokale politikere fra SV og Arbeiderpartiet til stede. 

Ideelles egenverdi og forutsigbare rammevilkår
Fra Kirkens Sosialtjeneste møtte virksomhetslederne Jan Bjarte Kjelby og Tordis Stokke fra henholdsvis Styve Gard og Kalfaret Behandlingssenter, i tillegg til generalsekretær. - Vi konsentrerte oss om tre poeng i møtet: Viktigheten av å anerkjenne de ideelles merverdi som samarbeidspart for det offentlige, økt bruk av skjermede konkurranser for ideelle virksomheter og nødvendigheten av fastavtaler med avtaleperiode på minimum seks år og minimum ett års oppsigelsestid. Vi gjorde også rede for uforutsigbarheten som skapes med stadige anbudsrunder og rammeavtaler med kort varighet. Både pasienter, ansatte, pårørende og organisasjoner blir utrygge for sin eksistens. Virksomheter som har vært i fagfeltet i mange tiår opplever plutselig at eksistensgrunnlaget blir borte. I en slik situasjon blir det vanskelig for organisasjoner å holde fast på gode fagmiljø, investere i utvikling av virksomhetene og tenke langsiktig, sier Liessem.

Lyttende statsråder
- Jeg opplevde at statsrådende var lyttende og at vi fikk gehør for vårt anliggende. Audun Lysbakken sa at det er mye de er veldig enig i, og ga uttrykk for at han jobber politisk for å bedre de ideelles rammevilkår på barnevernsfeltet. Han fremhevet kreativiteten og fleksibiliteten til de ideelle virksomhetene som noe av vår egenart, forteller Helmuth M. Liessem. Statsråd Rigmor Aasrød (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) er ansvarlig for konkurransepolitikken. Hun ser problemene med rammeavtalene, og behovet for lengre avtaler som skaper bedre forutsigbarhet. Aasrød refererte til Danmark hvor kontraktene kan ha 10 års varighet, og kommenterte at ”vi har et rom å gå i” i forhold til lovverket. Hun bekreftet også at dette er noe departementet ser på, og vil jobbe videre med

- Det gjenstår å se om den politiske viljen er sterk nok til å skape reell endring, men uansett var dette en flott mulighet til å målbære våre anliggender og synliggjøre Kirkens Sosialtjeneste, understreker Liessem.
Oppdatert