Gå til innholdet

Regjeringen har denne uken lagt fram forslag til statsbudsjett for 2019. I budsjettet blir det blant annet foreslått å fjerne egenandelen for barn og unge i ungdomspsykiatrien og øke antall psykologer i kommunene.

- Dette er gode satsinger, og viser at regjeringen har tatt inn over seg økende psykiske problemer blant barn og unge, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem i stiftelsen CRUX.

Når det gjelder rusfeltet, går opptrappingsplanen fram til 2020. For 2019 blir det foreslått å bevilge 281 millioner mer enn i 2018. 200 av disse millionene er vekst i kommunenes frie inntekter og 81 millioner kroner skal brukes på tilskudd til utleieboliger, jobbstøtte og opprettelse av et pilotforsøk for avrusing i fengsel.

- Opptrappingsplanen er i seg selv positiv, men dersom det skal bli en reell opptrapping er vi avhengig av at det følger penger med. Det er derfor positivt at man øker budsjettposten som følger med planen, selv om vi legger merke til at økningen er lavere enn tidligere år, sier generalsekretær Liessem i stiftelsen CRUX.

Når det gjelder støtte til oppfølging av domfelte som er løslatt fra fengsel, er Justis- og beredskapsdepartementets tilskuddspott til frivillig virksomhet innenfor kriminalomsorgen på nesten 25 millioner kroner.

- Dette innebærer en økning fra i fjor, men det kan se ut som økningen skal brukes på forsøk med velferdsobligasjoner, slik teksten i budsjettet er formulert, påpeker Liessem.

Helsebudsjettets tilsvarende pott til frivillig arbeid innen helse og rusarbeid, videreføres på samme nivå som i fjor.

Det er ellers negativt at skjæringspunktet for inndekning av historiske pensjonskostnader er satt til 2010. Dette dekker langt fra de reelle kostnadene som er bygget opp i ideell sektor frem til i dag.

Kjøp av institusjonsplasser i barnevernet er også kuttet med 13 millioner etter indeksjustering. - Dette er et lite tall sett i forhold til totalen, men det er kanskje et signal om hvor regjeringen vil satse, - eller ikke satse, som her, sier Liessem.

- Vi vil nå bruke tid framover til å sette oss inn i hva budsjettforslaget vil innebære for de gruppene vi forsøker å hjelpe i våre virksomheter. Det vil vi formidle i komiteenes budsjetthøringer på Stortinget, og i andre fora, ut over høsten, avslutter generalsekretæren.

Oppdatert